Samrudh LPL v/s Khatri Youth Club by Surya Namkeen
Venue : Lariya resorts
Samrudh LPL
169/7
( 12.0 )
Ex. Run : 5
30
Sep, 2019 03:30 PM
toss
Khatri Youth Club by Surya Namkeen ( Bowl )
Khatri Youth Club by Surya Namkeen
43/10
( 7.0 )
Ex. Run : 3
Match Info

Summary

Samrudh LPL Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (AMAR,0.2)
20-2 (KAPIL,2.5)
26-3 (Bhavit,3.4)
38-4 (Puneet,5.1)
118-5 (Bharat Sankhla,9.4)
118-6 (Saket,9.5)
169-7 (Arpit Jain,12.0)
Khatri Youth Club by Surya Namkeen Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
4-1 (Aditya Arora,0.3)
5-2 (Deepak,0.5)
24-3 (Somesh,2.5)
24-4 (Nilu,3.1)
25-5 (Varun,3.3)
25-6 (Neer ,4.2)
27-7 (Sushil Arora,4.5)
39-8 (Dinu ,6.3)
43-9 (Arjun Arora,6.5)
43-10 (Adit,7.0)

Commentary

Samrudh LPL Commentary (Inngs - 1)
Khatri Youth Club by Surya Namkeen Commentary (Inngs - 2)
Samrudh LPL
Khatri Youth Club by Surya Namkeen
Prashant Jakhar
Kishan Sharma
Vinay
Manish
Arpit Jain
KAPIL
AMAR
Bharat Sankhla
Bhavit
Puneet
Deepak
Saket
Samrudh LPL
Khatri Youth Club by Surya Namkeen
Bhavit - Bharat Sankhla
Bharat Sankhla - Bhavit
Bharat Sankhla - Puneet
Bharat Sankhla - Deepak
Bharat Sankhla - KAPIL
Puneet - Bharat Sankhla
Deepak - Bharat Sankhla
Deepak - Arpit Jain
AMAR - KAPIL
KAPIL - Bharat Sankhla
Saket - Deepak
Arpit Jain - Deepak
Ball : 72
Run : 164