Marudhar Industries Association v/s Rathi Steel Yard Maheshwari
Venue : Lariya Resorts
Marudhar Industries Association
128/8
( 10.0 )
Ex. Run : 4
28
Sep, 2019 04:30 PM
toss
Rathi Steel Yard Maheshwari ( Bat )
Rathi Steel Yard Maheshwari
158/5
( 10.0 )
Ex. Run : 8
Match Info

Summary

Marudhar Industries Association Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Sunil Jangid,0.2)
1-2 (Mudita Loonkar,0.4)
7-3 (Hemi ,1.2)
64-4 (Jash,5.3)
65-5 (Pallav,6.0)
71-6 (RAHUL MAHESHWARI,6.3)
91-6 (SANJAY,7.4)
104-7 (RAHUL MAHESHWARI,8.5)
104-8 (YASH,9.0)
Rathi Steel Yard Maheshwari Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
86-1 (Pradeep Soni,4.1)
113-2 (Abhishek Manihar,6.2)
134-3 (ANKIT TAPARIA,7.5)
154-4 (Surendre Jajoo,9.0)
158-5 (Prateek Maheshwari,10.0)

Commentary

Marudhar Industries Association Commentary (Inngs - 2)
Rathi Steel Yard Maheshwari Commentary (Inngs - 1)
Marudhar Industries Association
Rathi Steel Yard Maheshwari
Mudit
Abhishek
Ankit
Hemi
Mudita Loonkar
RAHUL MAHESHWARI
Jash
Pallav
SANJAY
SUNIL
Sunil Jangid
YASH
Saurabh
Marudhar Industries Association
Rathi Steel Yard Maheshwari
Pallav - RAHUL MAHESHWARI
SUNIL - Saurabh
SUNIL - RAHUL MAHESHWARI
MUDIT loonkar - HEMANT
SANJAY - RAHUL MAHESHWARI
Sunil Jangid - HEMANT
Saurabh - SUNIL
RAHUL MAHESHWARI - Pallav
RAHUL MAHESHWARI - SUNIL
RAHUL MAHESHWARI - SANJAY
RAHUL MAHESHWARI - HEMANT
RAHUL MAHESHWARI - Jash
YASH - SUNIL
HEMANT - MUDIT loonkar
HEMANT - RAHUL MAHESHWARI
Jash - RAHUL MAHESHWARI
Ball : 60
Run : 124