Jai Mahesh Dragons v/s Osian Titans
Venue : Barkatullah Khan Stadium
Jai Mahesh Dragons
169/4
( 14.0 )
Ex. Run : 15
22
Sep, 2019 02:00 PM
toss
Jai Mahesh Dragons ( Bat )
Osian Titans
116/7
( 13.3 )
Ex. Run : 17
Match Info

Summary

Jai Mahesh Dragons Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
73-1 (Arjun Maheshwari,5.3)
114-2 (Abhishek Manihar,8.5)
121-3 (Pradeep Soni,9.4)
134-4 (Mahesh Mutha,10.4)
Osian Titans Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
14-1 (Ankit Maheshwari,1.4)
90-2 (Naveent Atal,9.2)
92-3 (Praveen Taparia,10.0)
105-4 (ABHISHEK SONI,11.1)
114-5 (DILIP TAPARIYA,12.3)
115-6 (Manish Soni,12.5)
115-7 (Leeladhar Chandak,13.1)

Commentary

Jai Mahesh Dragons Commentary (Inngs - 1)
Osian Titans Commentary (Inngs - 2)
Jai Mahesh Dragons
Osian Titans
Devesh Mantri
Jitendra Phophalia
Mahesh Jajoo
Nilesh Manihar
Pawan Kasat
Rajesh Karwa
NAVNEET BAHETI
NARENDRA RATHI
Abhishek Manihar
Arjun Maheshwari
Pradeep Soni
Madhav Soni
Mahesh Mutha
Bhavesh Sharda
Jai Mahesh Dragons
Osian Titans
Abhishek Manihar - Arjun Maheshwari
Abhishek Manihar - Pradeep Soni
Arjun Maheshwari - Abhishek Manihar
Bhavesh Sharda - Madhav Soni
Madhav Soni - Bhavesh Sharda
Madhav Soni - Mahesh Mutha
Madhav Soni - Pradeep Soni
Mahesh Mutha - Madhav Soni
Pradeep Soni - Abhishek Manihar
Pradeep Soni - Madhav Soni
Ball : 84
Run : 154