Maheshwari Star Dabang v/s Osian Titans
Venue : Barkat ullah Khan Stadium Jodhpur
Maheshwari Star Dabang
58/8
( 14.0 )
Ex. Run : 12
21
Sep, 2019 06:00 PM
toss
Osian Titans ( Bat )
Osian Titans
161/4
( 14.0 )
Ex. Run : 13
Match Info

Summary

Maheshwari Star Dabang Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
4-1 (Chandra Prakash Mundra,0.5)
14-2 (Dinesh Mundra,2.1)
21-3 (Kailash Kella,3.4)
29-4 (Rahul Rathi,4.4)
31-5 (Shriram Dhoot,5.5)
33-6 (Purshotam Soni,6.5)
36-7 (Pramod Dhoot,7.5)
45-8 (Pankaj Mundra,9.2)
Osian Titans Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
29-1 (Leeladhar Chandak,3.4)
63-2 (Ankit Maheshwari,6.5)
69-3 (ABHISHEK SONI,7.4)
84-4 (DILIP TAPARIYA,9.1)

Commentary

Maheshwari Star Dabang Commentary (Inngs - 2)
Osian Titans Commentary (Inngs - 1)
Maheshwari Star Dabang
Osian Titans
Sawan Soni
Shivam Vaidya
Sourabh Mundra
ANAND TAPARIYA
Chandra Prakash Mundra
Rahul Rathi
Dinesh Mundra
Kailash Kella
Shriram Dhoot
Pankaj Mundra
Purshotam Soni
Pramod Dhoot
LALIT BAGRI
Govind Gandhi
Maheshwari Star Dabang
Osian Titans
Chandra Prakash Mundra - Rahul Rathi
Dinesh Mundra - Rahul Rathi
Govind Gandhi - LALIT BAGRI
Kailash Kella - Rahul Rathi
LALIT BAGRI - Govind Gandhi
LALIT BAGRI - Pankaj Mundra
Pankaj Mundra - LALIT BAGRI
Pankaj Mundra - Shriram Dhoot
Pankaj Mundra - Purshotam Soni
Pankaj Mundra - Pramod Dhoot
Rahul Rathi - Dinesh Mundra
Rahul Rathi - Kailash Kella
Rahul Rathi - Shriram Dhoot
Shriram Dhoot - Pankaj Mundra
Shriram Dhoot - Rahul Rathi
Purshotam Soni - Pankaj Mundra
Pramod Dhoot - Pankaj Mundra
Ball : 84
Run : 46