Jai Mahesh Dragons v/s Rising Star Avengers
Venue : Barkat ullah Khan Stadium Jodhpur
Jai Mahesh Dragons
139/3
( 14.0 )
Ex. Run : 10
21
Sep, 2019 11:15 AM
toss
Rising Star Avengers ( Bowl )
Rising Star Avengers
65/10
( 11.0 )
Ex. Run : 15
Match Info

Summary

Jai Mahesh Dragons Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
13-1 (Arjun Maheshwari,2.2)
138-2 (Abhishek Manihar,13.4)
138-3 (Madhav Soni,13.5)
Rising Star Avengers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
10-1 (Aashutosh Jhanwar,1.1)
18-2 (Saurabh Phophalia,2.2)
29-3 (Nitesh Soni,4.4)
43-4 (Himanshu Kalani,7.0)
52-5 (Shrikant Baheti,8.5)
53-6 (Ankit Somani,9.1)
59-7 (RAJESH PHOPHALIYA,9.5)
59-8 (Ravi Soni,10.0)
59-9 (Gaurav Sarda,10.1)
65-10 (AKSHAY LOHIYA,11.0)

Commentary

Jai Mahesh Dragons Commentary (Inngs - 1)
Rising Star Avengers Commentary (Inngs - 2)
Jai Mahesh Dragons
Rising Star Avengers
Devesh Mantri
Jitendra Phophalia
Mahesh Jajoo
Mahesh Mutha
Nilesh Manihar
Pawan Kasat
Rajesh Karwa
NAVNEET BAHETI
NARENDRA RATHI
Arjun Maheshwari
Abhishek Manihar
Pradeep Soni
Madhav Soni
Bhavesh Sharda
Jai Mahesh Dragons
Rising Star Avengers
Abhishek Manihar - Arjun Maheshwari
Abhishek Manihar - Pradeep Soni
Arjun Maheshwari - Abhishek Manihar
Bhavesh Sharda - Pradeep Soni
Madhav Soni - Pradeep Soni
Pradeep Soni - Abhishek Manihar
Ball : 84
Run : 125