Real Royals Rowdy v/s Rising Star Avengers
Venue : Barkat ullah Khan Stadium Jodhpur
Real Royals Rowdy
92/3
( 11.2 )
Ex. Run : 14
20
Sep, 2019 03:45 PM
toss
Real Royals Rowdy ( Bowl )
Rising Star Avengers
91/10
( 14.0 )
Ex. Run : 24
Match Info

Summary

Real Royals Rowdy Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
8-1 (Bharat Lahoti,0.5)
24-2 (Akshay Modi,3.5)
73-3 (Sandeep Kasat,9.3)
Rising Star Avengers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Nitesh Soni,0.2)
5-2 (Saurabh Phophalia,1.2)
47-3 (Himanshu Kalani,7.4)
47-4 (Ravi Soni,8.0)
60-5 (ARPIT DHOOT,9.3)
77-6 (RAJESH PHOPHALIYA,11.3)
78-7 (Aashutosh Jhanwar,11.5)
86-8 (Pawan Laddha,13.1)
86-9 (Gaurav Sarda,13.2)
91-10 (Shrikant Baheti,14.0)

Commentary

Real Royals Rowdy Commentary (Inngs - 2)
Rising Star Avengers Commentary (Inngs - 1)
Real Royals Rowdy
Rising Star Avengers
Gaurav Chandak
Jitendra Lahoti
Rahul Chandak
Vikas Jaisalmeria
Vishnu Mandhana
AASHISH GANDHI
PRAFFUL RATHI
RISHABH DAGA
AMIT RATHI
Mukul Kabra
Bharat Lahoti
Akshay Modi
Sandeep Kasat
Sanju Birla
Real Royals Rowdy
Rising Star Avengers
Sandeep Kasat - Mukul Kabra
Akshay Modi - Mukul Kabra
Bharat Lahoti - Mukul Kabra
Mukul Kabra - Sandeep Kasat
Mukul Kabra - Akshay Modi
Mukul Kabra - Bharat Lahoti
Mukul Kabra - Sanju Birla
Sanju Birla - Mukul Kabra
Ball : 68
Run : 78