Jai Mahesh Dragons v/s Laddha Lohiya Panthers
Venue : Barkat ullah Khan Stadium Jodhpur
Jai Mahesh Dragons
136/5
( 14.0 )
Ex. Run : 24
19
Sep, 2019 03:45 PM
toss
Laddha Lohiya Panthers ( Bowl )
Laddha Lohiya Panthers
128/4
( 14.0 )
Ex. Run : 19
Match Info

Summary

Jai Mahesh Dragons Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (Arjun Maheshwari,1.0)
39-2 (Abhishek Manihar,4.4)
124-3 (Madhav Soni,13.0)
128-4 (Pradeep Soni,13.3)
134-5 (Bhavesh Sharda,13.5)
Laddha Lohiya Panthers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
13-1 (Nandish Pungalia,1.2)
41-2 (Udhav Mutha,4.4)
112-3 (Rajul Laddha,12.2)
128-4 (NILESH RATHI,14.0)

Commentary

Jai Mahesh Dragons Commentary (Inngs - 1)
Laddha Lohiya Panthers Commentary (Inngs - 2)
Jai Mahesh Dragons
Laddha Lohiya Panthers
Devesh Mantri
Jitendra Phophalia
Mahesh Jajoo
Nilesh Manihar
Pawan Kasat
Rajesh Karwa
NAVNEET BAHETI
Arjun Maheshwari
Abhishek Manihar
Pradeep Soni
Madhav Soni
Bhavesh Sharda
Mahesh Mutha
NARENDRA RATHI
Jai Mahesh Dragons
Laddha Lohiya Panthers
Abhishek Manihar - Arjun Maheshwari
Abhishek Manihar - Pradeep Soni
Arjun Maheshwari - Abhishek Manihar
Madhav Soni - Pradeep Soni
Mahesh Mutha - Bhavesh Sharda
Pradeep Soni - Abhishek Manihar
Pradeep Soni - Bhavesh Sharda
Pradeep Soni - Madhav Soni
NARENDRA RATHI - Mahesh Mutha
Ball : 84
Run : 112