Maheshwari Star Dabang v/s Kothari Pirates
Venue : Barkat ullah Khan Stadium Jodhpur
Maheshwari Star Dabang
100/7
( 14.0 )
Ex. Run : 17
19
Sep, 2019 01:30 PM
toss
Kothari Pirates ( Bat )
Kothari Pirates
116/9
( 14.0 )
Ex. Run : 17
Match Info

Summary

Maheshwari Star Dabang Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (Pankaj Mundra,0.3)
0-1 (Pankaj Mundra,0.3)
80-2 (LALIT BAGRI,9.5)
85-3 (Sawan Soni,10.5)
86-4 (Govind Gandhi,11.3)
86-5 (Pramod Dhoot,11.4)
86-6 (ANAND TAPARIYA,12.0)
92-7 (Shivam Vaidya,12.5)
Kothari Pirates Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
16-1 (Kunal Moondra,1.5)
32-2 (ANKIT TAPARIYA,4.0)
41-3 (Kartikay Kothari,5.2)
105-4 (Alok Kothari,11.0)
106-5 (Ram Niwas Dhoot,12.0)
109-6 (Aalok Phophalia,12.4)
116-7 (Dilip Kumar Rathi,13.4)
116-8 (Ankit Rathi,13.5)
116-9 (GOPAL MUNDRA,14.0)

Commentary

Maheshwari Star Dabang Commentary (Inngs - 2)
Kothari Pirates Commentary (Inngs - 1)
Maheshwari Star Dabang
Kothari Pirates
Chandra Prakash Mundra
Dinesh Mundra
Kailash Kella
Rahul Rathi
Sourabh Mundra
Pankaj Mundra
ANAND TAPARIYA
LALIT BAGRI
Sawan Soni
Govind Gandhi
Pramod Dhoot
Shivam Vaidya
Purshotam Soni
Shriram Dhoot
Maheshwari Star Dabang
Kothari Pirates
Govind Gandhi - ANAND TAPARIYA
LALIT BAGRI - ANAND TAPARIYA
Pankaj Mundra - ANAND TAPARIYA
Sawan Soni - ANAND TAPARIYA
Shivam Vaidya - Purshotam Soni
Shriram Dhoot - Purshotam Soni
ANAND TAPARIYA - Govind Gandhi
ANAND TAPARIYA - LALIT BAGRI
ANAND TAPARIYA - Sawan Soni
ANAND TAPARIYA - Shivam Vaidya
Purshotam Soni - Shivam Vaidya
Purshotam Soni - Shriram Dhoot
Pramod Dhoot - ANAND TAPARIYA
Ball : 84
Run : 83