Real Royals Rowdy v/s Sarthi Palton
Venue : Barkat ullah Khan Stadium Jodhpur
Real Royals Rowdy
114/2
( 10.2 )
Ex. Run : 27
19
Sep, 2019 11:15 AM
toss
Sarthi Palton ( Bat )
Sarthi Palton
113/9
( 14.0 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

Real Royals Rowdy Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
48-1 (Mukul Kabra,1.3)
48-2 (Bharat Lahoti,1.4)
Sarthi Palton Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
66-1 (Lavesh Birla,6.3)
87-2 (Aman Baheti,9.5)
92-3 (Lakshit Mundra,10.4)
93-4 (Manish Modi,11.2)
93-5 (Bansi Lal Dhoot,11.3)
95-6 (Dinesh Boob,12.1)
96-7 (ABHISHEK SONI,12.3)
106-8 (Rishabh Lohiya,13.3)
113-9 (Sanjay Pungalia,14.0)

Commentary

Real Royals Rowdy Commentary (Inngs - 2)
Sarthi Palton Commentary (Inngs - 1)
Real Royals Rowdy
Sarthi Palton
Gaurav Chandak
Jitendra Lahoti
Rahul Chandak
Vikas Jaisalmeria
Sanju Birla
Vishnu Mandhana
AASHISH GANDHI
PRAFFUL RATHI
RISHABH DAGA
AMIT RATHI
Bharat Lahoti
Mukul Kabra
Sandeep Kasat
Akshay Modi
Real Royals Rowdy
Sarthi Palton
Sandeep Kasat - Akshay Modi
Akshay Modi - Sandeep Kasat
Bharat Lahoti - Sandeep Kasat
Bharat Lahoti - Mukul Kabra
Mukul Kabra - Bharat Lahoti
Ball : 53
Run : 69