The Epic Blaster v/s Rsk XI
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
The Epic Blaster
157/6
( 12.0 )
Ex. Run : 13
28
Apr, 2019 03:00 PM
toss
Rsk XI ( Bowl )
Rsk XI
154/4
( 12.0 )
Ex. Run : 4
Match Info

Summary

The Epic Blaster Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
5-1 (Gaurav Mehla,1.0)
47-2 (Hemant Purohit,3.4)
104-3 (Yashvardhan Sharma,9.0)
120-4 (Priyanshu Mehta,9.5)
135-5 (Lalit Patel,11.1)
142-6 (Shreyansh Bhanadri,11.4)
151-7 (Yashwant bhati,12.0)
Rsk XI Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (Divya chajer,0.5)
55-2 (Dushyant Kachhawaha,6.0)
67-3 (Akhil bhandari,6.4)
154-4 (Hari Soni,12.0)

Commentary

The Epic Blaster Commentary (Inngs - 1)
Rsk XI Commentary (Inngs - 2)
The Epic Blaster
Rsk XI
Rudraksh Machhar
Darshil Jain
Yash Garg
Madhav agarwal
Gaurav Mehla
Nikhil bhati
Hemant Purohit
Yashvardhan Sharma
Priyanshu Mehta
Lalit Patel
Shreyansh Bhanadri
Yashwant bhati
Sanyam Jain
The Epic Blaster
Rsk XI
Priyanshu Mehta - Nikhil bhati
Nikhil bhati - Hemant Purohit
Nikhil bhati - Gaurav Mehla
Nikhil bhati - Yashwant bhati
Nikhil bhati - Sanyam Jain
Nikhil bhati - Shreyansh Bhanadri
Nikhil bhati - Lalit Patel
Nikhil bhati - Yashvardhan Sharma
Hemant Purohit - Nikhil bhati
Gaurav Mehla - Nikhil bhati
Shreyansh Bhanadri - Nikhil bhati
Lalit Patel - Nikhil bhati
Yashvardhan Sharma - Nikhil bhati
Ball : 72
Run : 144