Rishabh Royals v/s The Epic Blaster
Venue : Lariya Resorts, Jodhpur
Rishabh Royals
116/6
( 10.0 )
Ex. Run : 6
27
Apr, 2019 04:00 PM
toss
Rishabh Royals ( Bat )
The Epic Blaster
95/8
( 10.0 )
Ex. Run : 7
Match Info

Summary

Rishabh Royals Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
34-1 (Sagar Gehlot,2.2)
57-2 (Madhav soni,4.3)
85-3 (Kapil Dadich,7.0)
98-4 (Rishabh Jain,8.1)
102-5 (Raj Lunawat,8.3)
109-6 (Neer Jain,9.2)
110-7 (Aayush maloo,9.4)
The Epic Blaster Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (Hemant Purohit,0.4)
52-2 (Nikhil bhati,4.4)
63-3 (Gaurav Mehla,5.5)
68-4 (Yashvardhan Sharma,6.5)
83-5 (Lalit Patel,8.3)
94-6 (Yashwant bhati,9.3)
94-6 (Priyanshu Mehta,9.3)
94-7 (Yashwant bhati,9.4)
95-8 (Sanyam Jain,10.0)

Commentary

Rishabh Royals Commentary (Inngs - 1)
The Epic Blaster Commentary (Inngs - 2)
Rishabh Royals
The Epic Blaster
Abhay Gothi
Vaibhav Jain
Dhwaj Jain
Bhavesh
Sagar Gehlot
Madhav soni
Rishabh Jain
Kapil Dadich
Raj Lunawat
Neer Jain
Mohit Dhariwal
Aayush maloo
Somya Salecha
Rishabh Royals
The Epic Blaster
Rishabh Jain - Aayush maloo
Rishabh Jain - Madhav soni
Rishabh Jain - Kapil Dadich
Mohit Dhariwal - Aayush maloo
Aayush maloo - Rishabh Jain
Aayush maloo - Mohit Dhariwal
Raj Lunawat - Aayush maloo
Madhav soni - Rishabh Jain
Madhav soni - Sagar Gehlot
Sagar Gehlot - Madhav soni
Neer Jain - Aayush maloo
Kapil Dadich - Rishabh Jain
Ball : 60
Run : 110