The Epic Blaster v/s Boundary Aimers
Venue : Lariya Resorts, Jodhpur
The Epic Blaster
141/5
( 10.0 )
Ex. Run : 4
25
Apr, 2019 08:30 PM
toss
The Epic Blaster ( Bat )
Boundary Aimers
138/3
( 10.0 )
Ex. Run : 11
Match Info

Summary

The Epic Blaster Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
31-1 (Gaurav Mehla,2.2)
81-2 (Nikhil bhati,5.3)
114-3 (Hemant Purohit,7.2)
129-4 (Yashvardhan Sharma,9.2)
137-5 (Lalit Patel,9.5)
Boundary Aimers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
24-1 (Tanuj Jain,2.2)
113-2 (Kushagra Mehta,8.5)
120-3 (Raghaw vyas,9.3)

Commentary

The Epic Blaster Commentary (Inngs - 1)
Boundary Aimers Commentary (Inngs - 2)
The Epic Blaster
Boundary Aimers
Rudraksh Machhar
Darshil Jain
Yash Garg
Sanyam Jain
Madhav agarwal
Shreyansh Bhanadri
Nikhil bhati
Gaurav Mehla
Hemant Purohit
Yashvardhan Sharma
Yashwant bhati
Lalit Patel
Priyanshu Mehta
The Epic Blaster
Boundary Aimers
Priyanshu Mehta - Yashwant bhati
Nikhil bhati - Hemant Purohit
Nikhil bhati - Gaurav Mehla
Hemant Purohit - Nikhil bhati
Hemant Purohit - Yashvardhan Sharma
Gaurav Mehla - Nikhil bhati
Yashwant bhati - Yashvardhan Sharma
Lalit Patel - Yashwant bhati
Yashvardhan Sharma - Hemant Purohit
Yashvardhan Sharma - Yashwant bhati
Ball : 59
Run : 131