Maharani stones v/s Jupiter warriors
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Maharani stones
120/5
( 12.0 )
Ex. Run : 2
26
Feb, 2019 05:00 PM
toss
Jupiter warriors ( Bowl )
Jupiter warriors
114/4
( 12.0 )
Ex. Run : 4
Match Info

Summary

Maharani stones Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (Hemant Singhvi,2.0)
30-2 (Vikas Kochar,3.5)
56-3 (Shibu Mehta,6.0)
103-4 (Bhavit,10.5)
114-5 (Aman Mehta,11.3)
Jupiter warriors Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (Raghav Agarwal,1.2)
70-2 (Bharat Sankhla,6.3)
84-3 (Himanshu jain,7.5)
90-4 (Yashovardhan Mittal,9.0)

Commentary

Maharani stones Commentary (Inngs - 1)
Jupiter warriors Commentary (Inngs - 2)
Maharani stones
Jupiter warriors
Nitin loonker
Rakesh Jain
Kalpesh Banshal
Tarun Pittie
Rohit Pareek
Vikas Kochar
Hemant Singhvi
Bhavit
Shibu Mehta
Aman Mehta
Pankaj Sethia
Mohit Dhariwal
Maharani stones
Jupiter warriors
Aman Mehta - Bhavit
Aman Mehta - Pankaj Sethia
Bhavit - Aman Mehta
Bhavit - Shibu Mehta
Bhavit - Vikas Kochar
Hemant Singhvi - Vikas Kochar
Pankaj Sethia - Aman Mehta
Pankaj Sethia - Mohit Dhariwal
Shibu Mehta - Bhavit
Vikas Kochar - Bhavit
Vikas Kochar - Hemant Singhvi
Ball : 72
Run : 118