Terrific hitters v/s Mittal marshals
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Terrific hitters
131/7
( 12.0 )
Ex. Run : 7
26
Feb, 2019 03:00 PM
toss
Terrific hitters ( Bat )
Mittal marshals
103/8
( 12.0 )
Ex. Run : 7
Match Info

Summary

Terrific hitters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (Sumeet Garg,0.3)
29-2 (Amar Vatwani,2.5)
69-3 (Kapil Ramsinghani,6.1)
86-4 (Tanuj Jain,8.4)
86-5 (Vineet Leela,9.0)
112-6 (DR Tejax,10.4)
112-6 (DR Tejax,10.4)
131-7 (Ravi Dhariwal,12.0)
Mittal marshals Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Ravi,0.1)
1-2 (Prashant Jakhar,0.5)
22-3 (Gaurav Agarwal,2.3)
38-4 (Shubham Bhandari,4.2)
46-5 (Deepak Khetani,5.5)
94-6 (Ravi Agarwal,9.2)
95-7 (Mehul Mittal,10.0)
98-8 (Arwind Parakh,11.1)

Commentary

Terrific hitters Commentary (Inngs - 1)
Mittal marshals Commentary (Inngs - 2)
Terrific hitters
Mittal marshals
Ankush Mahajan
Milan
Vishrut Jain
Kapil Ramsinghani
Sumeet Garg
Amar Vatwani
Tanuj Jain
Vineet Leela
DR Tejax
Amit Agarwal
Rishabh Bhandari
Ravi Dhariwal
Terrific hitters
Mittal marshals
DR Tejax - Rishabh Bhandari
Kapil Ramsinghani - Sumeet Garg
Kapil Ramsinghani - Tanuj Jain
Kapil Ramsinghani - Amar Vatwani
Ravi Dhariwal - Rishabh Bhandari
Rishabh Bhandari - DR Tejax
Rishabh Bhandari - Ravi Dhariwal
Sumeet Garg - Kapil Ramsinghani
Tanuj Jain - Kapil Ramsinghani
Tanuj Jain - Vineet Leela
Vineet Leela - DR Tejax
Vineet Leela - Tanuj Jain
Amar Vatwani - Kapil Ramsinghani
Ball : 72
Run : 124