COMPUTER HOUSE SUNRISERS v/s CIRCLE SUPER KINGS
Venue : Hanwant Choupasni
COMPUTER HOUSE SUNRISERS
106/8
( 12.0 )
Ex. Run : 11
09
Feb, 2019 10:50 AM
toss
CIRCLE SUPER KINGS ( Bowl )
CIRCLE SUPER KINGS
84/10
( 12.0 )
Ex. Run : 13
Match Info

Summary

COMPUTER HOUSE SUNRISERS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
9-1 (DEVENDRA RAKHECHA,1.4)
36-2 (DEVENDRA PARIHAR,3.5)
62-3 (INDER PAL SINGH,7.1)
81-4 (DEVENDRA KUMAR,8.4)
89-5 (ONKAR SINGH,10.2)
106-6 (NIKHIL RATHI,11.2)
106-7 (DEEPAK INDORIYA,11.4)
106-8 (UMMED KUMAR,12.0)
CIRCLE SUPER KINGS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (GAURAV MEHTA,0.4)
12-2 (ASHOK KUMAR,3.0)
23-3 (ANIK MATHUR,4.0)
25-4 (MAHENDRA KUMAR,4.3)
31-5 (AJAY PUROHIT,5.4)
34-6 (DEEPAK RATHI,6.4)
67-7 (SAGAR SHAKYA,9.0)
67-8 (RAJ JAIN,9.1)
82-9 (VIPIN AGARWAL,11.2)
84-10 (BHUPENDRA SINGH,12.0)

Commentary

COMPUTER HOUSE SUNRISERS Commentary (Inngs - 1)
CIRCLE SUPER KINGS Commentary (Inngs - 2)
COMPUTER HOUSE SUNRISERS
CIRCLE SUPER KINGS
RAHUL KUMPAWAT
KHIVA RAM CHOUDHARY
SAURABH BHATI
HANUMAN SINGH
DEVENDRA RAKHECHA
DEVENDRA PARIHAR
RAMESH PRAJAPAT
INDER PAL SINGH
DEVENDRA KUMAR
ONKAR SINGH
NIKHIL RATHI
DEEPAK INDORIYA
UMMED KUMAR
COMPUTER HOUSE SUNRISERS
CIRCLE SUPER KINGS
INDER PAL SINGH - RAMESH PRAJAPAT
DEVENDRA KUMAR - RAMESH PRAJAPAT
ONKAR SINGH - RAMESH PRAJAPAT
DEVENDRA PARIHAR - DEVENDRA RAKHECHA
DEVENDRA PARIHAR - RAMESH PRAJAPAT
NIKHIL RATHI - RAMESH PRAJAPAT
DEEPAK INDORIYA - RAMESH PRAJAPAT
UMMED KUMAR - RAMESH PRAJAPAT
DEVENDRA RAKHECHA - DEVENDRA PARIHAR
RAMESH PRAJAPAT - INDER PAL SINGH
RAMESH PRAJAPAT - DEVENDRA KUMAR
RAMESH PRAJAPAT - ONKAR SINGH
RAMESH PRAJAPAT - DEVENDRA PARIHAR
RAMESH PRAJAPAT - NIKHIL RATHI
Ball : 72
Run : 95