GM Finance v/s Fateh Paras
Venue : Hanwant school
GM Finance
152/8
( 20.0 )
Ex. Run : 23
22
Dec, 2018 12:58 PM
toss
Fateh Paras ( Bowl )
Fateh Paras
154/6
( 19.2 )
Ex. Run : 19
Match Info

Summary

GM Finance Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
2-1 (BHAVIT SHARMA,0.1)
17-2 (VASHRAT NAWAZ,4.1)
27-3 (ASHOK PARIHAR,6.3)
32-4 (MADHASUDHAN SONI,8.1)
58-5 (PANKAJ SETHIA,11.5)
130-6 (KISHAN SHARMA,18.5)
130-6 (KISHAN SHARMA,18.5)
151-7 (BHAVESH KUMAR,19.5)
152-8 (PRAVIN TAPARIA,20.0)
Fateh Paras Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
16-1 (NAMAN SINGHVI,3.3)
48-2 (HIMANSHU JAIN,7.3)
78-3 (BHARAT SANKHLA,12.0)
80-4 (KAPIL RAM SINGHANI,12.4)
82-5 (SAKET SINGHVI,13.2)
99-6 (AMIR KHAN,15.0)

Commentary

GM Finance Commentary (Inngs - 1)
Fateh Paras Commentary (Inngs - 2)
GM Finance
Fateh Paras
GAURAV MAHESHWARI
ANIL MAHESHWARI
ROHIT CHODHARY
VASHRAT NAWAZ
BHAVIT SHARMA
ASHOK PARIHAR
KISHAN SHARMA
MADHASUDHAN SONI
PANKAJ SETHIA
BHAVESH KUMAR
ROHIT SHAKHI
PRAVIN TAPARIA
GM Finance
Fateh Paras
KISHAN SHARMA - MADHASUDHAN SONI
KISHAN SHARMA - ASHOK PARIHAR
KISHAN SHARMA - PANKAJ SETHIA
KISHAN SHARMA - BHAVESH KUMAR
PRAVIN TAPARIA - ROHIT SHAKHI
MADHASUDHAN SONI - KISHAN SHARMA
ASHOK PARIHAR - KISHAN SHARMA
ASHOK PARIHAR - VASHRAT NAWAZ
PANKAJ SETHIA - KISHAN SHARMA
VASHRAT NAWAZ - ASHOK PARIHAR
VASHRAT NAWAZ - BHAVIT SHARMA
BHAVIT SHARMA - VASHRAT NAWAZ
BHAVESH KUMAR - KISHAN SHARMA
BHAVESH KUMAR - ROHIT SHAKHI
Ball : 120
Run : 129