Fateh Paras v/s Terrific Fighters
Venue : Veeru City Stadium
Fateh Paras
109/10
( 17.2 )
Ex. Run : 19
19
Dec, 2018 02:30 PM
toss
Fateh Paras ( Bowl )
Terrific Fighters
132/6
( 18.0 )
Ex. Run : 18
Match Info

Summary

Fateh Paras Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
2-1 (HIMANSHU JAIN,0.4)
20-2 (NAMAN SINGHVI,2.4)
66-3 (KAPIL RAM SINGHANI,9.2)
66-4 (BHARAT SANKHLA,9.3)
67-5 (VINEET DAVE,10.0)
82-6 (SHAILENDRA SINGH,11.4)
93-7 (DIPESH MEHTA,14.3)
102-8 (AMIR KHAN,15.4)
102-9 (SIDHARTH SINGHVI,16.0)
109-10 (SAKET SINGHVI,17.2)
Terrific Fighters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
7-1 (HEMANT SINGHVI,2.5)
36-2 (SUNIL SHARMA,8.2)
43-3 (LOKESH JETHANI,9.4)
86-4 (UDHAV MUTHA,13.3)
131-5 (ROHAN VOHRA,17.5)
132-6 (SUBHASIS GARAI,18.0)

Commentary

Fateh Paras Commentary (Inngs - 2)
Terrific Fighters Commentary (Inngs - 1)
Fateh Paras
Terrific Fighters
ANIL PARIHAR
AMIT BHARGAVA
NAMAN SINGHVI
MEHTA
BHARAT SANKHLA
KAPIL RAMSINGHANI
VINEET DAVE
AMIR KHAN
SHAILENDRA SINGH
KAPIL RAMSINGHANI
ANIL PARIHAR
HIMANSHU JAIN
SIDDHARTH SINGHVI
AMIT BHARGAVA
NAMAN SINGHVI
HIMANSHU JAIN
KAPIL RAM SINGHANI
VINEET DAVE
BHARAT SANKHLA
SAKET SINGHVI
SHAILENDRA SINGH
DIPESH MEHTA
AMIR KHAN
SIDHARTH SINGHVI
JITENDRA BOTHRA
Fateh Paras
Terrific Fighters
SAKET SINGHVI - AMIR KHAN
SAKET SINGHVI - JITENDRA BOTHRA
SAKET SINGHVI - DIPESH MEHTA
SAKET SINGHVI - VINEET DAVE
SAKET SINGHVI - SHAILENDRA SINGH
NAMAN SINGHVI - KAPIL RAM SINGHANI
NAMAN SINGHVI - HIMANSHU JAIN
AMIR KHAN - SAKET SINGHVI
KAPIL RAM SINGHANI - NAMAN SINGHVI
KAPIL RAM SINGHANI - VINEET DAVE
BHARAT SANKHLA - VINEET DAVE
SIDHARTH SINGHVI - SAKET SINGHVI
DIPESH MEHTA - SAKET SINGHVI
VINEET DAVE - SAKET SINGHVI
VINEET DAVE - KAPIL RAM SINGHANI
HIMANSHU JAIN - NAMAN SINGHVI
SHAILENDRA SINGH - SAKET SINGHVI
Ball : 104
Run : 90