GM Finance v/s Terrific Fighters
Venue : Veeru City Stadium
GM Finance
76/10
( 14.4 )
Ex. Run : 13
18
Dec, 2018 02:30 PM
toss
Terrific Fighters ( Bowl )
Terrific Fighters
79/3
( 6.5 )
Ex. Run : 25
Match Info

Summary

GM Finance Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (BHAVIT SHARMA,0.3)
17-2 (KISHAN SHARMA,3.1)
17-2 (KISHAN SHARMA,3.1)
21-3 (GAURAV MAHESHWARI,4.2)
23-4 (ASHOK PARIHAR,5.0)
22-3 (GAURAV MAHESHWARI,4.2)
23-4 (PANKAJ SETHIA,4.4)
23-5 (VASHRAT NAWAZ,5.0)
26-6 (MADHASUDHAN SONI,6.1)
48-7 (ASHOK PARIHAR,9.5)
60-8 (BHAVESH KUMAR,11.5)
67-9 (PRAVIN TAPARIA,13.3)
77-10 (ROHIT CHODHARY,14.4)
76-10 (ROHIT CHODHARY,14.4)
Terrific Fighters Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
13-1 (UDHAV MUTHA,1.3)
21-2 (ROHAN VOHRA,2.3)
45-3 (PIYUSH BOTHRA,4.5)

Commentary

GM Finance Commentary (Inngs - 1)
Terrific Fighters Commentary (Inngs - 2)
GM Finance
Terrific Fighters
PANKAJ SETHIA
BHAVIT SHARMA
KISHAN SHARMA
GAURAV MAHESHWARI
ASHOK PARIHAR
VASHRAT NAWAZ
MADHASUDHAN SONI
ROHIT CHODHARY
BHAVESH KUMAR
PRAVIN TAPARIA
ANIL MAHESHWARI
GM Finance
Terrific Fighters
KISHAN SHARMA - PANKAJ SETHIA
GAURAV MAHESHWARI - PANKAJ SETHIA
PRAVIN TAPARIA - ROHIT CHODHARY
ANIL MAHESHWARI - ROHIT CHODHARY
MADHASUDHAN SONI - ASHOK PARIHAR
ASHOK PARIHAR - MADHASUDHAN SONI
ASHOK PARIHAR - PANKAJ SETHIA
ASHOK PARIHAR - ROHIT CHODHARY
PANKAJ SETHIA - KISHAN SHARMA
PANKAJ SETHIA - GAURAV MAHESHWARI
PANKAJ SETHIA - ASHOK PARIHAR
PANKAJ SETHIA - BHAVIT SHARMA
VASHRAT NAWAZ - ASHOK PARIHAR
BHAVIT SHARMA - PANKAJ SETHIA
BHAVESH KUMAR - ROHIT CHODHARY
ROHIT CHODHARY - PRAVIN TAPARIA
ROHIT CHODHARY - ANIL MAHESHWARI
ROHIT CHODHARY - ASHOK PARIHAR
ROHIT CHODHARY - BHAVESH KUMAR
Ball : 88
Run : 63