GM Finance v/s Fateh Paras
Venue : Hanuwant
GM Finance
100/10
( 15.4 )
Ex. Run : 2
16
Dec, 2018 01:12 PM
toss
GM Finance ( Bat )
Fateh Paras
100/2
( 15.3 )
Ex. Run : 15
Match Info

Summary

GM Finance Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
50-1 (VASHRAT NAWAZ,5.0)
75-2 (BHAVIT SHARMA,8.2)
82-3 (ASHOK PARIHAR,10.4)
90-4 (KISHAN SHARMA,12.0)
91-5 (ROHIT SHAKHI,12.3)
92-6 (GAURAV MAHESHWARI,13.3)
92-7 (ANIL MAHESHWARI,13.4)
93-8 (PRAVIN TAPARIA,14.1)
99-9 (BHAVESH KUMAR,15.2)
Fateh Paras Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
16-1 (NAMAN SINGHVI,5.0)
18-2 (DIPESH MEHTA,5.5)

Commentary

GM Finance Commentary (Inngs - 1)
Fateh Paras Commentary (Inngs - 2)
GM Finance
Fateh Paras
MADHASUDHAN SONI
PANKAJ SETHIA
ROHIT CHODHARY
VASHRAT NAWAZ
BHAVIT SHARMA
ASHOK PARIHAR
KISHAN SHARMA
NAKUL CHOUHAN
ROHIT SHAKHI
GAURAV MAHESHWARI
ANIL MAHESHWARI
PRAVIN TAPARIA
BHAVESH KUMAR
GM Finance
Fateh Paras
KISHAN SHARMA - NAKUL CHOUHAN
KISHAN SHARMA - ASHOK PARIHAR
GAURAV MAHESHWARI - NAKUL CHOUHAN
PRAVIN TAPARIA - NAKUL CHOUHAN
ANIL MAHESHWARI - NAKUL CHOUHAN
NAKUL CHOUHAN - KISHAN SHARMA
NAKUL CHOUHAN - GAURAV MAHESHWARI
NAKUL CHOUHAN - ROHIT SHAKHI
NAKUL CHOUHAN - BHAVESH KUMAR
ASHOK PARIHAR - KISHAN SHARMA
ASHOK PARIHAR - BHAVIT SHARMA
VASHRAT NAWAZ - BHAVIT SHARMA
ROHIT SHAKHI - NAKUL CHOUHAN
BHAVIT SHARMA - ASHOK PARIHAR
BHAVIT SHARMA - VASHRAT NAWAZ
BHAVESH KUMAR - NAKUL CHOUHAN
KAPIL RAMSINGHANI - BHARAT SANKHLA
Ball : 94
Run : 99