Avtar Avengers v/s SDM Blasters
Venue : C Merriment Jodhpur
Avtar Avengers
87/6
( 10.0 )
Ex. Run : 12
13
Nov, 2018 03:30 PM
toss
Avtar Avengers ( Bat )
SDM Blasters
90/3
( 9.3 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

Avtar Avengers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (Saransh Goyal,2.1)
57-2 (Vinay Agarwal,6.2)
65-3 (pankaj garg,7.3)
65-4 (Nikhil bansal,7.4)
74-5 (Ashish Bazaari ,9.1)
74-6 (Vinay Gupta,9.2)
SDM Blasters Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
7-1 (Amit agarwal,0.3)
55-2 (Vineet Lila,5.5)
71-3 (MANISH GARG,8.1)

Commentary

Avtar Avengers Commentary (Inngs - 1)
SDM Blasters Commentary (Inngs - 2)
Avtar Avengers
SDM Blasters
Abhishek singhal
HARSH AGARWAL
Kannap goyal
Pulkit goyal
RAGHAV AGARWAL
Saransh Goyal
pankaj garg
Vinay Agarwal
Nikhil bansal
DEEPAK AGARWAL (CA)
Ashish Bazaari
Vinay Gupta
Mridul goyal
Avtar Avengers
SDM Blasters
Ashish Bazaari - DEEPAK AGARWAL (CA)
DEEPAK AGARWAL (CA) - Ashish Bazaari
DEEPAK AGARWAL (CA) - Mridul goyal
Mridul goyal - DEEPAK AGARWAL (CA)
Nikhil bansal - DEEPAK AGARWAL (CA)
Nikhil bansal - pankaj garg
pankaj garg - Nikhil bansal
pankaj garg - Saransh Goyal
pankaj garg - Vinay Agarwal
Saransh Goyal - pankaj garg
Vinay Agarwal - pankaj garg
Vinay Gupta - DEEPAK AGARWAL (CA)
Ball : 60
Run : 75