BMT Super Kings v/s Goyal Gunners
Venue : C Merriment Jodhpur
BMT Super Kings
91/2
( 6.2 )
Ex. Run : 9
12
Nov, 2018 08:00 PM
toss
Goyal Gunners ( Bat )
Goyal Gunners
90/9
( 10.0 )
Ex. Run : 3
Match Info

Summary

BMT Super Kings Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (sourabh agarwal,0.2)
42-2 (Ankush Mahajan,3.5)
Goyal Gunners Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (deepak garg,0.1)
11-2 (Ajay jain,1.3)
24-3 (Amit garg,2.2)
34-4 (Sanjay Gupta ,3.1)
59-5 (Ashok Agarwal,6.0)
59-6 (Neeraj goyal,6.2)
64-7 (Kailash chandler gupta,7.4)
64-8 (JITENDRA AGARWAL,7.5)
65-9 (Shubh,8.4)

Commentary

BMT Super Kings Commentary (Inngs - 2)
Goyal Gunners Commentary (Inngs - 1)
BMT Super Kings
Goyal Gunners
Hitesh agarwal
Manish jalani
MEHUL
Naveen Garg
Pankaj jalani
PAWAN GOYAL
Piyush Goyal
Rahul singhal
SUMIT GARG
sourabh agarwal
Ankush Mahajan
Kuldeep Agarwal
Deepak mahajan
BMT Super Kings
Goyal Gunners
Ankush Mahajan - Kuldeep Agarwal
Deepak mahajan - Kuldeep Agarwal
Kuldeep Agarwal - Ankush Mahajan
Kuldeep Agarwal - Deepak mahajan
sourabh agarwal - Ankush Mahajan
Ball : 38
Run : 83