GM Ball Burners v/s Maheshwari Warriors
Venue : Lariya resort ground
GM Ball Burners
117/4
( 9.5 )
Ex. Run : 9
23
Sep, 2018 05:49 PM
toss
GM Ball Burners ( Bowl )
Maheshwari Warriors
114/5
( 12.0 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

GM Ball Burners Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
8-1 (Madhusudan Soni,0.3)
70-2 (Abhishek Bhati,6.5)
72-3 (Ajay Snehi,7.2)
91-4 (Arjun Maheshwari,9.0)
Maheshwari Warriors Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
39-1 (Abhishek Manihar,4.1)
47-2 (GAURAV Mundra [C],4.5)
48-3 (Prateek Maheshwari,5.3)
101-4 (Pradeep Soni,11.1)
101-5 (Sawan Soni,11.2)

Commentary

GM Ball Burners Commentary (Inngs - 2)
Maheshwari Warriors Commentary (Inngs - 1)
GM Ball Burners
Maheshwari Warriors
Gaurav Maheshwari [C]
Anil Soni
Kunal Rathi
Pravin Taparia
Saurabh Phophalia
Deepak Gaur
Mathur
Madhusudan Soni
Abhishek Bhati
Udhav Mutha
Ajay Snehi
Arjun Maheshwari
Gufran Quadri
GM Ball Burners
Maheshwari Warriors
Madhusudan Soni - Abhishek Bhati
Arjun Maheshwari - Udhav Mutha
Ajay Snehi - Udhav Mutha
Abhishek Bhati - Udhav Mutha
Udhav Mutha - Arjun Maheshwari
Udhav Mutha - Ajay Snehi
Udhav Mutha - Abhishek Bhati
Udhav Mutha - Gufran Quadri
Gufran Quadri - Udhav Mutha
Ball : 59
Run : 108