Solitaire jewels v/s Terrific hitters
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Solitaire jewels
74/9
( 12.0 )
Ex. Run : 9
17
Aug, 2018 07:30 PM
toss
Terrific hitters ( Bat )
Terrific hitters
90/10
( 12.0 )
Ex. Run : 15
Match Info

Summary

Solitaire jewels Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
15-1 (Ajay Jain,1.5)
16-2 (Pramod Bhansali,2.2)
18-3 (hemant singhvi,2.5)
21-4 (tarun pittie,3.5)
23-5 (Pratham Nahata,4.3)
34-6 (Sidharth Jain,6.1)
50-7 (Nitin Loonker,7.1)
50-8 (Jitendra Bohra,7.4)
56-9 (Saket Singhvi,8.3)
Terrific hitters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
4-1 (Rakshit Lodha,0.3)
23-2 (Sumit Garg,2.4)
26-3 (bunty,3.3)
26-4 (Deepak Khetani,3.5)
42-5 (Kapil Bhaiya,5.1)
64-6 (Vikash Garg,8.1)
64-7 (manish kataria,8.3)
80-8 (Yogesh Changulani,10.1)
81-9 (Neeraj,10.3)
90-10 (Rakshit Bansal,12.0)

Commentary

Solitaire jewels Commentary (Inngs - 2)
Terrific hitters Commentary (Inngs - 1)
Solitaire jewels
Terrific hitters
Ajay Jain
Pramod Bhansali
Pratham Nahata
hemant singhvi
tarun pittie
Saket Singhvi
Sidharth Jain
Nitin Loonker
Jitendra Bohra
Sudeep Daga
deepak bherwani
Solitaire jewels
Terrific hitters
deepak bherwani - Sudeep Daga
tarun pittie - Pratham Nahata
hemant singhvi - Pratham Nahata
Sidharth Jain - Saket Singhvi
Nitin Loonker - Saket Singhvi
Sudeep Daga - deepak bherwani
Sudeep Daga - Saket Singhvi
Pramod Bhansali - Ajay Jain
Pramod Bhansali - Pratham Nahata
Jitendra Bohra - Saket Singhvi
Saket Singhvi - Sidharth Jain
Saket Singhvi - Sudeep Daga
Saket Singhvi - Pratham Nahata
Ajay Jain - Pramod Bhansali
Pratham Nahata - tarun pittie
Pratham Nahata - Pramod Bhansali
Pratham Nahata - Saket Singhvi
Ball : 72
Run : 65