Mittal marshals v/s Terrific hitters
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Mittal marshals
112/6
( 11.1 )
Ex. Run : 3
16
Aug, 2018 09:30 PM
toss
Mittal marshals ( Bowl )
Terrific hitters
110/9
( 12.0 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

Mittal marshals Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
4-1 (Nandish,0.4)
22-2 (Yogesh,3.0)
27-3 (Abhjeet Mutha,3.4)
67-4 (Mumuksh Chopra,7.2)
97-5 (Prashant Jakar,10.0)
104-6 (Rudraj,10.4)
Terrific hitters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Rakshit Lodha,0.2)
54-2 (bunty,4.1)
61-3 (Yogesh Changulani,5.1)
84-4 (Deepak Khetani,6.5)
84-5 (Kapil Bhaiya,7.1)
88-6 (manish kataria,8.1)
100-7 (Neeraj,10.4)
100-8 (Sumit Garg,11.0)
110-9 (Rishabh Dakaliya,12.0)

Commentary

Mittal marshals Commentary (Inngs - 2)
Terrific hitters Commentary (Inngs - 1)
Mittal marshals
Terrific hitters
vikas garg
Sunil Jangid
Kuldeep
Tanmay Mittal
Mehul Mittal
Nandish
abhishek manihar
Yogesh
Abhjeet Mutha
Mumuksh Chopra
Prashant Jakar
Rudraj
Yashowardhan
Mittal marshals
Terrific hitters
abhishek manihar - Yashowardhan
abhishek manihar - Prashant Jakar
abhishek manihar - Rudraj
abhishek manihar - Abhjeet Mutha
abhishek manihar - Mumuksh Chopra
abhishek manihar - Yogesh
Yashowardhan - abhishek manihar
Nandish - abhishek manihar
Prashant Jakar - abhishek manihar
Rudraj - abhishek manihar
Abhjeet Mutha - abhishek manihar
Mumuksh Chopra - abhishek manihar
Yogesh - abhishek manihar
Ball : 67
Run : 109