Jupiter warriors v/s Maharani stones
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Jupiter warriors
87/8
( 11.5 )
Ex. Run : 7
15
Aug, 2018 03:30 PM
toss
Jupiter warriors ( Bowl )
Maharani stones
85/10
( 10.3 )
Ex. Run : 7
Match Info

Summary

Jupiter warriors Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Raghav Agarwal,0.2)
0-2 (Jinu Jain,0.4)
0-3 (Rohan Vohra,1.0)
21-4 (Pallav Sharma,2.4)
43-5 (abhinav kumbhat,5.2)
65-6 (Bharat Sankhla,7.4)
71-7 (Mohit Dhariwal,9.0)
71-8 (Ronak Salecha,9.1)
Maharani stones Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
4-1 (Ravi Makhijani,1.4)
5-2 (Pratik Maheshwari,3.0)
30-3 (Puneet Gamnani,5.2)
33-4 (Rohit bhansali,5.4)
63-5 (Abhishek Mandana,7.3)
63-6 (Rohit Attal,7.4)
84-7 (vinay tharani,9.0)
85-8 (Rohit Pareek,9.3)
85-9 (Raunak bhandari,10.1)
85-10 (ankur rathi,10.3)

Commentary

Jupiter warriors Commentary (Inngs - 2)
Maharani stones Commentary (Inngs - 1)
Jupiter warriors
Maharani stones
Vinit Garg
Raghav Agarwal
Jinu Jain
Bharat Sankhla
Rohan Vohra
Pallav Sharma
abhinav kumbhat
Mohit Dhariwal
Ronak Salecha
aakash Bishnoi
Ronak bhandari
Jupiter warriors
Maharani stones
aakash Bishnoi - Ronak bhandari
abhinav kumbhat - Bharat Sankhla
Jinu Jain - Bharat Sankhla
Mohit Dhariwal - Bharat Sankhla
Mohit Dhariwal - Ronak Salecha
Pallav Sharma - Bharat Sankhla
Rohan Vohra - Bharat Sankhla
Ronak bhandari - aakash Bishnoi
Bharat Sankhla - abhinav kumbhat
Bharat Sankhla - Mohit Dhariwal
Bharat Sankhla - Pallav Sharma
Ronak Salecha - aakash Bishnoi
Ronak Salecha - Mohit Dhariwal
Raghav Agarwal - Jinu Jain
Ball : 71
Run : 80