Jupiter warriors v/s Terrific hitters
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Jupiter warriors
86/3
( 7.4 )
Ex. Run : 9
14
Aug, 2018 07:30 PM
toss
Terrific hitters ( Bat )
Terrific hitters
84/8
( 12.0 )
Ex. Run : 13
Match Info

Summary

Jupiter warriors Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (Bharat Sankhla,0.5)
43-2 (Jinu Jain,3.1)
50-3 (Raghav Agarwal,4.1)
Terrific hitters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
26-1 (Rakshit Lodha,4.0)
34-2 (manish kataria,5.2)
49-3 (Kapil Bhaiya,6.5)
50-4 (Yogesh Changulani,7.2)
51-5 (bunty,7.4)
52-6 (Deepak Khetani,8.0)
77-7 (Vikash Garg,11.3)
84-8 (Neeraj,12.0)

Commentary

Jupiter warriors Commentary (Inngs - 2)
Terrific hitters Commentary (Inngs - 1)
Jupiter warriors
Terrific hitters
aakash Bishnoi
abhinav kumbhat
hardik sankhla
Pallav Sharma
Rohan Vohra
Ronak bhandari
Vinit Garg
Nakul Chauhan
Raghav Agarwal
Bharat Sankhla
Jinu Jain
Mohit Dhariwal
Ronak Salecha
Jupiter warriors
Terrific hitters
Jinu Jain - Raghav Agarwal
Mohit Dhariwal - Ronak Salecha
Bharat Sankhla - Raghav Agarwal
Ronak Salecha - Mohit Dhariwal
Raghav Agarwal - Jinu Jain
Raghav Agarwal - Mohit Dhariwal
Raghav Agarwal - Bharat Sankhla
Ball : 46
Run : 77