WILL 2 WIN CRICKET ACADEMY v/s Bhavan Vidayalaya School PKL
Venue : DELHI PUBLIC WORLD SCHOOL DHAKOLI
WILL 2 WIN CRICKET ACADEMY
116/8
( 30.0 )
Ex. Run : 35
04
Jun, 2018 07:11 AM
toss
Bhavan Vidayalaya School PKL ( Bowl )
Bhavan Vidayalaya School PKL
115/8
( 30.0 )
Ex. Run : 20
Match Info

Summary

WILL 2 WIN CRICKET ACADEMY Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (Krishna Sharma,3.0)
41-2 (Ravi,9.5)
56-3 (Arjun,13.1)
60-4 (Shaurya Rana,15.4)
84-5 (Shautrugan,20.4)
84-6 (Shivam,20.5)
103-7 (Dikshant Rao,26.0)
115-8 (Sparsh,28.5)
Bhavan Vidayalaya School PKL Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
30-1 (Vinay Sunsoa,7.1)
30-2 (Ravish Sethi,7.2)
47-3 (Manish,11.4)
55-4 (Rahul Brar (C),13.4)
60-5 (Vansh Sharma,16.3)
62-6 (Tejas Sharma,17.4)
62-7 (Kaustubh Sharma,17.5)
110-8 (Shubham Saroha,29.3)

Commentary

WILL 2 WIN CRICKET ACADEMY Commentary (Inngs - 1)
Bhavan Vidayalaya School PKL Commentary (Inngs - 2)
WILL 2 WIN CRICKET ACADEMY
Bhavan Vidayalaya School PKL
Krishna Sharma
Ravi
Ravi
Shautrugan
Shaurya Rana
Shivam
Sparsh
Dikshant Rao
Ayaan
Anmol Singh
Aditya P
Arjun
WILL 2 WIN CRICKET ACADEMY
Bhavan Vidayalaya School PKL
Krishna Sharma - Ravi
Arjun - Ravi
Arjun - Shautrugan
Ravi - Krishna Sharma
Ravi - Arjun
Shautrugan - Arjun
Shautrugan - Shaurya Rana
Shautrugan - Shivam
Shaurya Rana - Shautrugan
Shivam - Shautrugan
Shivam - Sparsh
Sparsh - Dikshant Rao
Sparsh - Ayaan
Dikshant Rao - Sparsh
Ayaan - Sparsh
Ayaan - Anmol Singh
Anmol Singh - Ayaan
Ball : 178
Run : 81