Lohiya Rathi Sunrisers v/s JTEX Raj Scorchers
Venue : Dharohar the Heritage Farms
Lohiya Rathi Sunrisers
74/6
( 10.0 )
Ex. Run : 6
21
May, 2018 03:53 PM
toss
JTEX Raj Scorchers ( Bat )
JTEX Raj Scorchers
123/6
( 10.0 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

Lohiya Rathi Sunrisers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
4-1 (Punit Taparia,1.0)
29-2 (Saurabh phophalia,4.4)
40-3 (Surendra Jajoo,6.2)
40-4 (santosh Lohiya,6.3)
49-5 (Dinesh Moondra,7.5)
55-6 (Deepak Soni,8.4)
JTEX Raj Scorchers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
34-1 (Prateek Patwari,3.3)
86-2 (Prasang Mundhara,5.5)
102-3 (Pradeep Jhanwar,7.4)
119-4 (Amit Gandhi,9.0)
119-5 (Kartik Soni,9.4)
119-6 (Ram Moondra,9.5)

Commentary

Lohiya Rathi Sunrisers Commentary (Inngs - 2)
JTEX Raj Scorchers Commentary (Inngs - 1)
Lohiya Rathi Sunrisers
JTEX Raj Scorchers
Sunil rathi
Abhishek Rathi
Dinesh Rathi
Dinesh Rathi
Ravinder Rathi
Suresh Rathi
Mohit Rathi
Hitesh Rathi
Punit Taparia
Saurabh phophalia
Surendra Jajoo
Lavesh Birla
santosh Lohiya
Dinesh Moondra
Deepak Soni
Vimal Kumar Soni
Lohiya Rathi Sunrisers
JTEX Raj Scorchers
santosh Lohiya - Lavesh Birla
Deepak Soni - Lavesh Birla
Dinesh Moondra - Lavesh Birla
Punit Taparia - Saurabh phophalia
Lavesh Birla - Deepak Soni
Lavesh Birla - Dinesh Moondra
Lavesh Birla - Surendra Jajoo
Lavesh Birla - Vimal Kumar Soni
Saurabh phophalia - Surendra Jajoo
Surendra Jajoo - Lavesh Birla
Surendra Jajoo - Saurabh phophalia
Ball : 60
Run : 68