DPWS WILL 2 WIN v/s PARENTS WILL 2 WIN
Venue : DPWS
DPWS WILL 2 WIN
271/11
( 30.0 )
Ex. Run : 30
13
May, 2018 07:18 AM
toss
PARENTS WILL 2 WIN ( Bowl )
PARENTS WILL 2 WIN
176/13
( 26.0 )
Ex. Run : 21
Match Info

Summary

DPWS WILL 2 WIN Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
3-1 (NAVISH,2.2)
3-2 (NAVNOOR,2.4)
27-3 (SPARASH,6.4)
34-4 (SHAURYA RANA,11.0)
34-5 (DIKSHANT RAO,11.2)
34-6 (AYAAN,12.0)
34-7 (SHIVAM,12.1)
66-8 (SHAURYA,15.0)
98-9 (JASKARAN,17.4)
199-10 (RISHAB,25.2)
271-11 (NIPUN,30.0)
PARENTS WILL 2 WIN Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
26-1 (MR.ANIL,3.0)
49-2 (SANJAY,6.3)
58-3 (MR.SUMIT,8.2)
103-4 (MR.KOHAR,10.5)
111-5 (MANISH,12.2)
117-6 (ARYAMANN,13.5)
120-7 (VISHAL,14.3)
124-8 (NAVDEEP,15.2)
151-9 (MR.VIJAY,18.2)
157-10 (MR.RAJEEV,22.2)
175-11 (SACHIN,24.5)
176-12 (MR ANURAG,25.4)
176-13 (JASNOOR,26.0)

Commentary

DPWS WILL 2 WIN Commentary (Inngs - 1)
PARENTS WILL 2 WIN Commentary (Inngs - 2)
DPWS WILL 2 WIN
PARENTS WILL 2 WIN
SHAURYA RANA
NAVISH
NAVNOOR
SPARASH
DIKSHANT RAO
SHIVAM
AYAAN
SHAURYA
JASKARAN
RISHAB
JAHAN
S.GUPTA
PRATHAM
SHAURYA.W
VANSH
KUNAL GUPTA
NIPUN
DPWS WILL 2 WIN
PARENTS WILL 2 WIN
SHAURYA RANA - NAVISH
SHAURYA RANA - SPARASH
SHAURYA RANA - DIKSHANT RAO
NAVISH - SHAURYA RANA
NAVNOOR - SHAURYA RANA
SPARASH - SHAURYA RANA
DIKSHANT RAO - SHAURYA RANA
DIKSHANT RAO - SHIVAM
SHIVAM - NIPUN
AYAAN - SHIVAM
NIPUN - SHAURYA
NIPUN - JASKARAN
NIPUN - RISHAB
NIPUN - JAHAN
SHAURYA - NIPUN
JASKARAN - NIPUN
RISHAB - NIPUN
RISHAB - JASKARAN
JAHAN - NIPUN
Ball : 180
Run : 241