ADITYA XI 22 v/s SPARASH XI 22
Venue : DELHI PUBLIC WORLD SCHOOL
ADITYA XI 22
128/11
( 29.3 )
Ex. Run : 14
22
Apr, 2018 07:11 AM
toss
SPARASH XI 22 ( Bat )
SPARASH XI 22
156/8
( 35.0 )
Ex. Run : 31
Match Info

Summary

ADITYA XI 22 Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
26-1 (SHAURYA RANA,6.5)
35-2 (NAVDEEP,9.2)
42-3 (JASKARAN,11.4)
66-4 (ADITIYA,15.2)
81-5 (ROHIT,16.4)
91-6 (PRATHAM,19.2)
95-7 (TEJAS,21.1)
117-8 (SHAURYA SHARMA,26.1)
119-9 (NISHKA,27.0)
128-10 (SHAURYA,29.0)
128-11 (ARYAMANN,29.3)
SPARASH XI 22 Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
3-1 (DHARMIK,4.1)
33-2 (KRISHNA SHARMA,14.3)
101-3 (SPARASH,23.4)
101-4 (SHIVAM,24.0)
111-5 (DIKSHANT,25.3)
132-6 (ARJUN,29.5)
149-7 (PALAK,32.5)
150-8 (YASH,33.3)

Commentary

ADITYA XI 22 Commentary (Inngs - 2)
SPARASH XI 22 Commentary (Inngs - 1)
ADITYA XI 22
SPARASH XI 22
SHAUTANU
JASKARAN
NAVDEEP
ROHIT
ARYAMANN
SHAURYA RANA
ADITIYA
PRATHAM
TEJAS
SHAURYA SHARMA
NISHKA
SHAURYA
S.GUPTA
ADITYA XI 22
SPARASH XI 22
PRATHAM - ROHIT
PRATHAM - ARYAMANN
SHAURYA - ARYAMANN
TEJAS - ARYAMANN
NISHKA - ARYAMANN
SHAURYA RANA - JASKARAN
SHAURYA SHARMA - ARYAMANN
ADITIYA - JASKARAN
ADITIYA - ROHIT
JASKARAN - SHAURYA RANA
JASKARAN - ADITIYA
JASKARAN - NAVDEEP
NAVDEEP - JASKARAN
ROHIT - PRATHAM
ROHIT - ADITIYA
ARYAMANN - S.GUPTA
ARYAMANN - PRATHAM
ARYAMANN - SHAURYA
ARYAMANN - TEJAS
ARYAMANN - SHAURYA SHARMA
Ball : 165
Run : 109