JAI MAHESH TIGERS v/s BLUE CITY WARRIOURS
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
JAI MAHESH TIGERS
108/9
( 12.0 )
Ex. Run : 6
09
Mar, 2018 07:30 PM
toss
JAI MAHESH TIGERS ( Bowl )
BLUE CITY WARRIOURS
124/3
( 12.0 )
Ex. Run : 12
Match Info

Summary

JAI MAHESH TIGERS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
10-1 (PRAFULL PHOPHALIA,1.0)
37-2 (ABHISHEK MANIHAR,4.2)
53-3 (SURENDAR JAJU,5.5)
53-4 (JITENDRA GANDHI,6.1)
60-5 (BANSI DHOOT,6.4)
77-6 (Raj lahoti,8.4)
84-7 (GOVIND BANG,9.4)
98-8 (NANDKISHORE SONI,11.0)
108-9 (MANOJ JAJU,12.0)
BLUE CITY WARRIOURS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
27-1 (SHIVAM KABRA,3.2)
37-2 (KISHAN CHOKHADA,4.3)
80-3 (RAGHUVEER VAIDHYA,8.5)

Commentary

JAI MAHESH TIGERS Commentary (Inngs - 2)
BLUE CITY WARRIOURS Commentary (Inngs - 1)
JAI MAHESH TIGERS
BLUE CITY WARRIOURS
JITENDRA MANTRI
JUGAL SONI
MAHENDRA DAGA
PRAKASH JI MANTRI
ABHISHEK MANIHAR
PRAFULL PHOPHALIA
SURENDAR JAJU
JITENDRA GANDHI
GOVIND BANG
BANSI DHOOT
Raj lahoti
MANOJ JAJU
NANDKISHORE SONI
LAXMAN LAHOTI
JAI MAHESH TIGERS
BLUE CITY WARRIOURS
ABHISHEK MANIHAR - SURENDAR JAJU
BANSI DHOOT - GOVIND BANG
GOVIND BANG - BANSI DHOOT
GOVIND BANG - JITENDRA GANDHI
GOVIND BANG - MANOJ JAJU
GOVIND BANG - Raj lahoti
JITENDRA GANDHI - GOVIND BANG
JITENDRA GANDHI - SURENDAR JAJU
LAXMAN LAHOTI - MANOJ JAJU
MANOJ JAJU - GOVIND BANG
MANOJ JAJU - LAXMAN LAHOTI
MANOJ JAJU - NANDKISHORE SONI
NANDKISHORE SONI - MANOJ JAJU
PRAFULL PHOPHALIA - ABHISHEK MANIHAR
Raj lahoti - GOVIND BANG
SURENDAR JAJU - ABHISHEK MANIHAR
SURENDAR JAJU - JITENDRA GANDHI
Ball : 72
Run : 102