Rising Stars v/s LADDHA STARS
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Rising Stars
114/8
( 12.0 )
Ex. Run : 10
10
Mar, 2018 04:30 PM
toss
LADDHA STARS ( Bat )
LADDHA STARS
137/7
( 12.0 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

Rising Stars Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
15-1 (LAVESH BIRLA,1.3)
26-2 (VIKAS SONI,3.2)
37-3 (UDHAV MUTHA,5.0)
43-4 (KUNAL RATHI,5.5)
68-5 (GOPAL BHATTER,7.4)
70-6 (RAHUL LOHIA,8.1)
91-7 (SHYAM SUNDAR LADDAR,9.5)
96-8 (RAJESH KARVA,10.3)
LADDHA STARS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (RAJUL LADDHA,0.1)
6-2 (PAWAN SONI,0.4)
36-3 (MADHUSUDAN SONI,3.3)
36-4 (PAWAN BOOB,3.5)
81-5 (MUKESH TAPARIA,8.3)
92-6 (SANTOSH LOHIA,10.0)
131-7 (ROHIT GANDHI,11.5)

Commentary

Rising Stars Commentary (Inngs - 2)
LADDHA STARS Commentary (Inngs - 1)
Rising Stars
LADDHA STARS
BHARAT PHOPHALIA
MAYANK KABRA
VAIBHAV RATHI
VISHNU MANDHANA
VIKAS SONI
LAVESH BIRLA
KUNAL RATHI
UDHAV MUTHA
RAHUL LOHIA
GOPAL BHATTER
SHYAM SUNDAR LADDAR
RAJESH KARVA
RAGHAV RATHI
DEEPAK RATHI
Rising Stars
LADDHA STARS
DEEPAK RATHI - RAGHAV RATHI
GOPAL BHATTER - RAHUL LOHIA
KUNAL RATHI - RAHUL LOHIA
KUNAL RATHI - UDHAV MUTHA
KUNAL RATHI - VIKAS SONI
LAVESH BIRLA - VIKAS SONI
RAGHAV RATHI - DEEPAK RATHI
RAHUL LOHIA - GOPAL BHATTER
RAHUL LOHIA - KUNAL RATHI
RAHUL LOHIA - SHYAM SUNDAR LADDAR
RAJESH KARVA - RAGHAV RATHI
RAJESH KARVA - SHYAM SUNDAR LADDAR
SHYAM SUNDAR LADDAR - RAHUL LOHIA
SHYAM SUNDAR LADDAR - RAJESH KARVA
UDHAV MUTHA - KUNAL RATHI
VIKAS SONI - KUNAL RATHI
VIKAS SONI - LAVESH BIRLA
Ball : 72
Run : 104