Rising Stars v/s BLUE CITY WARRIOURS
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Rising Stars
95/3
( 8.5 )
Ex. Run : 4
08
Mar, 2018 06:28 PM
toss
BLUE CITY WARRIOURS ( Bat )
BLUE CITY WARRIOURS
92/9
( 12.0 )
Ex. Run : 13
Match Info

Summary

Rising Stars Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
15-1 (UDHAV MUTHA,2.2)
82-2 (VIKAS SONI,7.3)
91-3 (KUNAL RATHI,8.4)
BLUE CITY WARRIOURS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
4-1 (PRADEEP JHANWAR,0.3)
28-2 (SAWAN SONI,3.0)
35-3 (RAGHUVEER VAIDHYA,4.1)
49-4 (SHIVAM KABRA,5.4)
86-5 (KISHAN CHOKHADA,10.2)
88-6 (ABHISHEK SONI,10.4)
88-7 (SUMIT MALPANI,10.5)
90-8 (AKASH GANDHI,11.1)
92-9 (BHARAT BHUTRA,12.0)

Commentary

Rising Stars Commentary (Inngs - 2)
BLUE CITY WARRIOURS Commentary (Inngs - 1)
Rising Stars
BLUE CITY WARRIOURS
BHARAT PHOPHALIA
DEEPAK RATHI
MAYANK KABRA
RAGHAV RATHI
RAHUL LOHIA
RAJESH KARVA
SHYAM SUNDAR LADDAR
VAIBHAV RATHI
VISHNU MANDHANA
VIKAS SONI
UDHAV MUTHA
KUNAL RATHI
LAVESH BIRLA
GOPAL BHATTER
Rising Stars
BLUE CITY WARRIOURS
GOPAL BHATTER - LAVESH BIRLA
KUNAL RATHI - LAVESH BIRLA
KUNAL RATHI - VIKAS SONI
LAVESH BIRLA - KUNAL RATHI
UDHAV MUTHA - VIKAS SONI
VIKAS SONI - KUNAL RATHI
VIKAS SONI - UDHAV MUTHA
Ball : 53
Run : 91