Kings Eleven Thunders v/s Global Warriors
Venue : Barkatullah Khan Stadium Jodhpur
Kings Eleven Thunders
127/10
( 14.4 )
Ex. Run : 23
14
Feb, 2018 11:46 AM
toss
Global Warriors ( Bat )
Global Warriors
176/4
( 20.0 )
Ex. Run : 22
Match Info

Summary

Kings Eleven Thunders Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Pawan SLT20,0.1)
53-2 (Jaspreet,5.4)
89-3 (Ramesh,9.3)
94-4 (Khush Mahajan,10.1)
94-5 (Sup3,10.3)
98-6 (Mojis Gill,11.2)
113-7 (Deepak,13.1)
122-8 (Sup1,13.5)
122-9 (Kamla Kant Puniya,14.3)
127-10 (Ravi Kumar,14.4)
Global Warriors Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
80-1 (Asif Khan,10.2)
80-2 (Zaheer Abbas,10.4)
100-3 (Ved Prakash,13.1)
172-4 (Jaikishan,19.4)

Commentary

Kings Eleven Thunders Commentary (Inngs - 2)
Global Warriors Commentary (Inngs - 1)
Kings Eleven Thunders
Global Warriors
Vikesh Garg
Lokdeep
Sup3
Sup3
Deepak
Pawan SLT20
Jaspreet
Ramesh
Khush Mahajan
Sup3
Mojis Gill
Sup1
Sup 2
Kamla Kant Puniya
Ravi Kumar
Kings Eleven Thunders
Global Warriors
Pawan SLT20 - Jaspreet
Jaspreet - Deepak
Khush Mahajan - Deepak
Kamla Kant Puniya - Lovedeep
Ravi Kumar - Lovedeep
Mojis Gill - Deepak
Vikas chotu - Lovedeep
Vikas chotu - Deepak
Lovedeep - Kamla Kant Puniya
Lovedeep - Vikas chotu
Vikas gadwal - Deepak
Deepak - Jaspreet
Deepak - Khush Mahajan
Deepak - Mojis Gill
Deepak - Vikas chotu
Deepak - Ramesh
Ramesh - Deepak
Ball : 88
Run : 104