M Harshita Singhvi Tigers v/s Trophy Fighters
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
M Harshita Singhvi Tigers
116/5
( 11.0 )
Ex. Run : 3
24
Jan, 2018 04:22 PM
toss
M Harshita Singhvi Tigers ( Bowl )
Trophy Fighters
113/6
( 12.0 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

M Harshita Singhvi Tigers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (himanshu jain,0.1)
1-2 (Jitendra Bothra ,0.2)
6-3 (sidharth Chopra,2.1)
110-4 (sawan Soni,10.4)
110-5 (manish Kataria ,10.5)
Trophy Fighters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
8-1 (Ajay jain,1.1)
8-2 (raghav Agarwal,1.4)
55-3 (Varun maloo ,7.2)
98-4 (Tanuj jain,10.5)
113-5 (Kishan ,11.5)
113-6 (rudraj garg ,12.0)

Commentary

M Harshita Singhvi Tigers Commentary (Inngs - 2)
Trophy Fighters Commentary (Inngs - 1)
M Harshita Singhvi Tigers
Trophy Fighters
Prince bhandari
Ashish bhandari
Anant bhandari
ravi dhariwal
sunil singhvi
himanshu jain
sidharth Chopra
Jitendra Bothra
divyang singhvi
sawan Soni
manish Kataria
pankaj Sethia
M Harshita Singhvi Tigers
Trophy Fighters
Jitendra Bothra - sidharth Chopra
sidharth Chopra - divyang singhvi
divyang singhvi - sidharth Chopra
divyang singhvi - pankaj Sethia
divyang singhvi - sawan Soni
himanshu jain - sidharth Chopra
manish Kataria - divyang singhvi
sawan Soni - divyang singhvi
Ball : 66
Run : 113