M Harshita Singhvi Tigers v/s Terrific Hitters
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
M Harshita Singhvi Tigers
149/6
( 12.0 )
Ex. Run : 5
26
Jan, 2018 05:30 PM
toss
Terrific Hitters ( Bowl )
Terrific Hitters
155/5
( 11.3 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

M Harshita Singhvi Tigers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
44-1 (himanshu jain,3.1)
61-2 (sawan Soni,5.0)
64-3 (Jitendra Bothra ,6.1)
104-4 (divyang singhvi ,9.4)
122-5 (pankaj Sethia ,10.3)
149-6 (ravi dhariwal,12.0)
Terrific Hitters Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
20-1 (Rohit Bhansali ,1.4)
70-2 (Abhijeet mutha ,5.2)
86-3 (Hemant Singhvi ,7.1)
141-4 (Tarun pitti,10.4)
142-5 (Rajat birla,11.1)

Commentary

M Harshita Singhvi Tigers Commentary (Inngs - 1)
Terrific Hitters Commentary (Inngs - 2)
M Harshita Singhvi Tigers
Terrific Hitters
Prince bhandari
Ashish bhandari
Anant bhandari
manish Kataria
sunil singhvi
Jitendra Bothra
himanshu jain
sawan Soni
divyang singhvi
pankaj Sethia
ravi dhariwal
sidharth Chopra
M Harshita Singhvi Tigers
Terrific Hitters
Jitendra Bothra - divyang singhvi
Jitendra Bothra - himanshu jain
Jitendra Bothra - sawan Soni
sidharth Chopra - ravi dhariwal
divyang singhvi - Jitendra Bothra
divyang singhvi - pankaj Sethia
himanshu jain - Jitendra Bothra
pankaj Sethia - divyang singhvi
pankaj Sethia - ravi dhariwal
ravi dhariwal - sidharth Chopra
ravi dhariwal - pankaj Sethia
sawan Soni - Jitendra Bothra
Ball : 72
Run : 144