Trophy Fighters v/s Terrific Hitters
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Trophy Fighters
104/8
( 12.0 )
Ex. Run : 10
27
Jan, 2018 08:30 PM
toss
Terrific Hitters ( Bowl )
Terrific Hitters
108/4
( 10.3 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

Trophy Fighters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (ruchit Salecha,0.3)
7-2 (rudraj garg ,1.3)
33-3 (Kishan ,4.4)
42-4 (Kalpesh Bansal ,5.5)
65-5 (shrenik jain,8.5)
67-6 (Rakesh Kankariya,9.1)
67-7 (Ajay jain,9.2)
77-8 (abhinav kumbhat,11.0)
Terrific Hitters Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Rohit Bhansali ,0.2)
30-2 (Hemant Singhvi ,3.5)
45-3 (Kapil Ramsinghani ,6.1)
49-4 (Sumeet Garg ,7.3)

Commentary

Trophy Fighters Commentary (Inngs - 1)
Terrific Hitters Commentary (Inngs - 2)
Trophy Fighters
Terrific Hitters
Varun maloo
gaurav jain
Kalpesh Bansal
ruchit Salecha
rudraj garg
Kishan
Rakesh Kankariya
shrenik jain
Tanuj jain
Ajay jain
abhinav kumbhat
raghav Agarwal
Trophy Fighters
Terrific Hitters
Rakesh Kankariya - shrenik jain
Rakesh Kankariya - Kalpesh Bansal
Tanuj jain - Rakesh Kankariya
Tanuj jain - raghav Agarwal
Tanuj jain - abhinav kumbhat
Tanuj jain - Ajay jain
Kishan - Kalpesh Bansal
raghav Agarwal - Tanuj jain
ruchit Salecha - Kalpesh Bansal
abhinav kumbhat - Tanuj jain
rudraj garg - Kalpesh Bansal
shrenik jain - Rakesh Kankariya
Kalpesh Bansal - Rakesh Kankariya
Kalpesh Bansal - Kishan
Kalpesh Bansal - ruchit Salecha
Kalpesh Bansal - rudraj garg
Ball : 72
Run : 94