KRISHNA XI 21-01-2018 v/s ADITYA PARKASH XI
Venue : DPWS
KRISHNA XI 21-01-2018
86/11
( 19.4 )
Ex. Run : 19
21
Jan, 2018 09:28 AM
toss
ADITYA PARKASH XI ( Bat )
ADITYA PARKASH XI
102/12
( 27.0 )
Ex. Run : 28
Match Info

Summary

KRISHNA XI 21-01-2018 Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (KRISHNA ANIL SHARMA,1.0)
30-2 (SHAURYA OMKAR,9.5)
40-3 (DIVESH,11.2)
41-4 (A.MISHRA,11.5)
66-5 (SPARASH,14.2)
66-6 (PALAK,14.3)
66-7 (SHANTANU,14.5)
74-8 (YASH,16.5)
83-9 (SHAURYA,18.4)
85-10 (KUNAL SUNIL GUPTA,19.1)
86-11 (JAHAN ,19.4)
ADITYA PARKASH XI Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
5-1 (NAVISH,5.2)
7-2 (PRIANSH SINGH,7.3)
18-3 (YASH,11.3)
22-4 (DIKSHANT RAO,12.4)
38-5 (ARJUN SINGH,14.4)
64-6 (VISHAL RANA,18.3)
94-7 (ADITYA PARKASH,23.0)
94-8 (ARYAN SHARMA,23.2)
94-9 (ANSH,24.1)
100-10 (NISHKA,25.3)
100-11 (SHAURYA W,25.4)
102-12 (AYAAN CHADHA,27.0)

Commentary

KRISHNA XI 21-01-2018 Commentary (Inngs - 2)
ADITYA PARKASH XI Commentary (Inngs - 1)
KRISHNA XI 21-01-2018
ADITYA PARKASH XI
KRISHNA SHARMA
SHANTANU
DIVESH
A.MISHRA
YASH
PALAK
NIPUN
KRISHNA ANIL SHARMA
SPARASH
SHAURYA OMKAR
SHANTANU
JAHAN
SHAURYA
KUNAL SUNIL GUPTA
KRISHNA XI 21-01-2018
ADITYA PARKASH XI
SHANTANU - YASH
SPARASH - SHAURYA OMKAR
SPARASH - DIVESH
SPARASH - A.MISHRA
SPARASH - YASH
JAHAN - SHAURYA
JAHAN - KUNAL SUNIL GUPTA
JAHAN - YASH
JAHAN - NIPUN
SHAURYA - JAHAN
KUNAL SUNIL GUPTA - JAHAN
SHAURYA OMKAR - SPARASH
KRISHNA ANIL SHARMA - SPARASH
DIVESH - SPARASH
A.MISHRA - SPARASH
YASH - SPARASH
YASH - JAHAN
PALAK - YASH
Ball : 118
Run : 67