Chandra Challengers v/s Shah Pungaliya Lions
Venue : Amargarh Resort Ground Jodhpur
Chandra Challengers
119/7
( 10.0 )
Ex. Run : 2
13
Jan, 2018 09:44 AM
toss
Chandra Challengers ( Bat )
Shah Pungaliya Lions
113/8
( 10.0 )
Ex. Run : 4
Match Info

Summary

Chandra Challengers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
38-1 (HARI SONI,2.5)
38-2 (JITENDRA GANDHI,3.0)
56-3 (MADHUSUDHAN SONI,4.2)
99-4 (PAWAN BOOB,7.0)
99-5 (SANDEEP RATHI,7.1)
106-6 (SURESH DHOOT,8.5)
119-7 (PAWAN BOOB,10.0)
Shah Pungaliya Lions Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
11-1 (SUNIL GANDHI,1.1)
42-2 (ROHIT ATTAL,2.5)
52-3 (VIPUL LOHIYA,4.1)
61-4 (SAURABH SHAH,5.2)
61-5 (VIKAS JAISELMERIYA,5.4)
81-6 (SANDEEP KASAT,7.0)
82-7 (MAHESH RATHI,7.4)
91-8 (Raghav Taparia,8.5)

Commentary

Chandra Challengers Commentary (Inngs - 1)
Shah Pungaliya Lions Commentary (Inngs - 2)
Chandra Challengers
Shah Pungaliya Lions
BASANT BOOB
PANKAJ LOHIYA
PRINCE BHATTER
SANDEEP RATHI
HARI SONI
JITENDRA GANDHI
MADHUSUDHAN SONI
PAWAN BOOB
YOGESH BOOB
SURESH DHOOT
PAWAN BOOB
Chandra Challengers
Shah Pungaliya Lions
HARI SONI - SANDEEP RATHI
JITENDRA GANDHI - SANDEEP RATHI
MADHUSUDHAN SONI - SANDEEP RATHI
PAWAN BOOB - SANDEEP RATHI
PAWAN BOOB - YOGESH BOOB
SANDEEP RATHI - HARI SONI
SANDEEP RATHI - MADHUSUDHAN SONI
SANDEEP RATHI - PAWAN BOOB
SANDEEP RATHI - YOGESH BOOB
SURESH DHOOT - YOGESH BOOB
YOGESH BOOB - PAWAN BOOB
YOGESH BOOB - SURESH DHOOT
Ball : 60
Run : 117