Shakti Steels Bulls v/s Pungaliya Phophaliya Pirates
Venue : Amargarh Resort Ground Jodhpur
Shakti Steels Bulls
110/8
( 10.0 )
Ex. Run : 5
13
Jan, 2018 07:15 AM
toss
Pungaliya Phophaliya Pirates ( Bowl )
Pungaliya Phophaliya Pirates
116/5
( 9.0 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

Shakti Steels Bulls Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
39-1 (GOVIND MAHESHWARI,2.5)
43-2 (ARJUN MAHESHWARI,3.2)
62-3 (KUNAL RATHI,4.5)
100-4 (AASHUTOSH JHANWAR,8.5)
100-5 (VITUL RATHI,9.0)
101-6 (DEEPAK SONI,9.1)
110-7 (MAYANK MUTHA,9.5)
110-8 (HARI RATHI,10.0)
Pungaliya Phophaliya Pirates Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
22-1 (PRATIK MAHESHWARI,0.5)
65-2 (SAURABH PHOPHALIA,4.4)
84-3 (BHAVESH SHARDA,6.2)
93-4 (MUDIT DAGA,7.2)
110-5 (GOVIND GANDHI,8.5)

Commentary

Shakti Steels Bulls Commentary (Inngs - 1)
Pungaliya Phophaliya Pirates Commentary (Inngs - 2)
Shakti Steels Bulls
Pungaliya Phophaliya Pirates
ABHISHEK BHOOTRA
ANKUR PHOPHALIA
GHYANSHYAM RATHI
SHIVAM TAPARIA
GOVIND MAHESHWARI
ARJUN MAHESHWARI
KUNAL RATHI
MAYANK MUTHA
AASHUTOSH JHANWAR
VITUL RATHI
DEEPAK SONI
HARI RATHI
AKHIL DHOOT
Shakti Steels Bulls
Pungaliya Phophaliya Pirates
AASHUTOSH JHANWAR - MAYANK MUTHA
ARJUN MAHESHWARI - GOVIND MAHESHWARI
ARJUN MAHESHWARI - KUNAL RATHI
DEEPAK SONI - MAYANK MUTHA
GOVIND MAHESHWARI - ARJUN MAHESHWARI
HARI RATHI - AKHIL DHOOT
HARI RATHI - MAYANK MUTHA
KUNAL RATHI - ARJUN MAHESHWARI
KUNAL RATHI - MAYANK MUTHA
MAYANK MUTHA - AASHUTOSH JHANWAR
MAYANK MUTHA - HARI RATHI
MAYANK MUTHA - KUNAL RATHI
VITUL RATHI - MAYANK MUTHA
Ball : 60
Run : 105