Shakti Steels Bulls v/s Shah Pungaliya Lions
Venue : Amargarh Resort Ground Jodhpur
Shakti Steels Bulls
126/9
( 10.0 )
Ex. Run : 14
12
Jan, 2018 10:00 AM
toss
Shakti Steels Bulls ( Bowl )
Shah Pungaliya Lions
145/5
( 10.0 )
Ex. Run : 6
Match Info

Summary

Shakti Steels Bulls Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (GOVIND MAHESHWARI,0.3)
76-2 (ARJUN MAHESHWARI,4.3)
87-3 (KUNAL RATHI,5.2)
106-4 (MAYANK MUTHA,6.5)
113-5 (AASHUTOSH JHANWAR,8.1)
113-6 (VITUL RATHI,8.2)
125-7 (DEEPAK SONI,9.0)
125-8 (HARI RATHI,9.1)
126-9 (GHYANSHYAM RATHI,9.5)
Shah Pungaliya Lions Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
40-1 (SUNIL GANDHI,2.1)
77-2 (ROHIT ATTAL,5.2)
83-3 (VIPUL LOHIYA,5.4)
83-4 (MAHESH RATHI,5.5)
135-5 (SANDEEP KASAT,9.4)

Commentary

Shakti Steels Bulls Commentary (Inngs - 2)
Shah Pungaliya Lions Commentary (Inngs - 1)
Shakti Steels Bulls
Shah Pungaliya Lions
ABHISHEK BHOOTRA
AKHIL DHOOT
GOVIND MAHESHWARI
ARJUN MAHESHWARI
KUNAL RATHI
MAYANK MUTHA
AASHUTOSH JHANWAR
VITUL RATHI
HARI RATHI
DEEPAK SONI
GHYANSHYAM RATHI
SHIVAM TAPARIA
ANKUR PHOPHALIA
Shakti Steels Bulls
Shah Pungaliya Lions
AASHUTOSH JHANWAR - MAYANK MUTHA
AASHUTOSH JHANWAR - VITUL RATHI
ANKUR PHOPHALIA - SHIVAM TAPARIA
ARJUN MAHESHWARI - KUNAL RATHI
DEEPAK SONI - HARI RATHI
GHYANSHYAM RATHI - SHIVAM TAPARIA
GOVIND MAHESHWARI - ARJUN MAHESHWARI
HARI RATHI - GHYANSHYAM RATHI
KUNAL RATHI - ARJUN MAHESHWARI
KUNAL RATHI - MAYANK MUTHA
MAYANK MUTHA - AASHUTOSH JHANWAR
MAYANK MUTHA - KUNAL RATHI
SHIVAM TAPARIA - GHYANSHYAM RATHI
VITUL RATHI - AASHUTOSH JHANWAR
VITUL RATHI - HARI RATHI
Ball : 60
Run : 112