Soni Polo Royals v/s Shrinath Strikers
Venue : Amargarh Resort Ground Jodhpur
Soni Polo Royals
111/5
( 10.0 )
Ex. Run : 8
11
Jan, 2018 09:45 AM
toss
Soni Polo Royals ( Bowl )
Shrinath Strikers
112/9
( 10.0 )
Ex. Run : 11
Match Info

Summary

Soni Polo Royals Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
16-1 (PAWAN SONI,1.0)
16-2 (RAGHAV MOONDRA,1.1)
79-3 (MAYANK SONI,7.3)
80-4 (BANSI DHOOT,8.0)
111-5 (ABHISHEK SONI,10.0)
Shrinath Strikers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
17-1 (VISHAL PHOPHALIA,1.3)
44-2 (AVINASH RATHI,3.4)
48-3 (ANKIT SONI,4.5)
78-4 (SHRIKANT RATHI,7.0)
84-5 (NITESH SONI,7.3)
84-6 (SHIVAM VAIDYA,7.5)
84-7 (SOURABH TAPARIA,8.0)
104-8 (RAJENDRA SONI,9.2)
104-9 (VAIBHAV BHATTER,9.3)

Commentary

Soni Polo Royals Commentary (Inngs - 2)
Shrinath Strikers Commentary (Inngs - 1)
Soni Polo Royals
Shrinath Strikers
NAND KISHORE SONI
NITIN BOOB
PAWAN KASAT
PRAKASH MANTRI
PUKHRAJ MAHESHWARI
RISHABH LOHIYA
YASH SOMANI
PAWAN SONI
RAGHAV MOONDRA
MAYANK SONI
PRADEEP SONI
BANSI DHOOT
ABHISHEK SONI
Soni Polo Royals
Shrinath Strikers
ABHISHEK SONI - PRADEEP SONI
BANSI DHOOT - PRADEEP SONI
MAYANK SONI - PRADEEP SONI
MAYANK SONI - RAGHAV MOONDRA
PAWAN SONI - RAGHAV MOONDRA
PRADEEP SONI - ABHISHEK SONI
PRADEEP SONI - MAYANK SONI
Ball : 60
Run : 103