Shah Pungaliya Lions v/s Pungaliya Phophaliya Pirates
Venue : Amargarh Resort Ground Jodhpur
Shah Pungaliya Lions
77/8
( 10.0 )
Ex. Run : 9
11
Jan, 2018 08:30 AM
toss
Shah Pungaliya Lions ( Bowl )
Pungaliya Phophaliya Pirates
133/3
( 10.0 )
Ex. Run : 8
Match Info

Summary

Shah Pungaliya Lions Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (VIPUL LOHIYA,0.2)
7-2 (ROHIT ATTAL,1.4)
7-3 (MAHESH RATHI,1.5)
16-4 (SANDEEP KASAT,3.5)
30-5 (SAURABH SHAH,5.3)
54-6 (MANOJ BAHETI,7.1)
56-7 (SUNIL GANDHI,7.3)
62-8 (VIKAS JAISELMERIYA,8.4)
Pungaliya Phophaliya Pirates Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (SAURABH PHOPHALIA,1.2)
76-2 (BHAVESH SHARDA,6.5)
133-3 (PRATIK MAHESHWARI,10.0)

Commentary

Shah Pungaliya Lions Commentary (Inngs - 2)
Pungaliya Phophaliya Pirates Commentary (Inngs - 1)
Shah Pungaliya Lions
Pungaliya Phophaliya Pirates
Raghav Taparia
SANDEEP KASAT
VIPUL LOHIYA
ROHIT ATTAL
MAHESH RATHI
MANOJ BAHETI
SAURABH SHAH
SUNIL GANDHI
VIKAS JAISELMERIYA
DEEPEN SHAH
KESHAV DHOOT
Shah Pungaliya Lions
Pungaliya Phophaliya Pirates
DEEPEN SHAH - KESHAV DHOOT
DEEPEN SHAH - VIKAS JAISELMERIYA
KESHAV DHOOT - DEEPEN SHAH
MAHESH RATHI - SANDEEP KASAT
MANOJ BAHETI - SANDEEP KASAT
MANOJ BAHETI - SAURABH SHAH
MANOJ BAHETI - SUNIL GANDHI
ROHIT ATTAL - SANDEEP KASAT
SANDEEP KASAT - MANOJ BAHETI
SANDEEP KASAT - ROHIT ATTAL
SAURABH SHAH - MANOJ BAHETI
SUNIL GANDHI - MANOJ BAHETI
SUNIL GANDHI - VIKAS JAISELMERIYA
VIKAS JAISELMERIYA - DEEPEN SHAH
VIPUL LOHIYA - SANDEEP KASAT
Ball : 60
Run : 68