goldan club pipar city v/s Jodhpur Royal Jodhpur
Venue : physical collage ground
goldan club  pipar city
166/7
( 20.0 )
Ex. Run : 31
01
Jan, 2018 11:47 AM
toss
goldan club pipar city ( Bat )
Jodhpur Royal Jodhpur
160/9
( 20.0 )
Ex. Run : 23
Match Info

Summary

goldan club pipar city Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
35-1 (dm,2.4)
43-2 ( sm,4.0)
146-3 (gv.,16.1)
147-4 (Rakesh ji,16.3)
166-5 (pc,19.4)
166-6 (Arun b,19.5)
166-7 (Harsh,20.0)
Jodhpur Royal Jodhpur Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (ds,0.4)
16-2 (Rakesh,2.2)
82-3 (Nikhil,11.2)
84-4 (guddu,12.1)
88-5 (gaurav,12.3)
135-6 (Deepak,16.5)
152-7 (hm,17.5)
160-8 (Sandeep,19.3)
160-9 (NC..01,19.5)

Commentary

goldan club pipar city Commentary (Inngs - 1)
Jodhpur Royal Jodhpur Commentary (Inngs - 2)
goldan club pipar city
Jodhpur Royal Jodhpur
sm
dm
gv.
pc
Rakesh ji
Arun b
Harsh
Gopal
jitender
Arjun
Gaurav
goldan club pipar city
Jodhpur Royal Jodhpur
sunil - Dharmendra
sunil - Govind
Dharmendra - sunil
Govind - sunil
Govind - Poonam Chand
Poonam Chand - Govind
Poonam Chand - Rakesh
Poonam Chand - Arun
Rakesh - Poonam Chand
Arun - Poonam Chand
Harsh - Arun
Harsh - Gopal
Ball : 120
Run : 135