KRISHNA SHARMA XI v/s SPARAH XI
Venue : INDUS VALLEY GROUND
KRISHNA SHARMA XI
98/4
( 15.5 )
Ex. Run : 23
01
Jan, 2018 11:47 PM
toss
KRISHNA SHARMA XI ( Bowl )
SPARAH XI
96/10
( 20.0 )
Ex. Run : 24
Match Info

Summary

KRISHNA SHARMA XI Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
2-1 (NAVDEEP,0.3)
5-2 (SAKSHAM GUPTA,1.0)
57-3 (KRISHNA SHARMA,10.3)
57-4 (SHIVAM,10.5)
SPARAH XI Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
24-1 (NAVISH SANJIV SHARMA,6.0)
40-2 (AJAY THAKUR,8.2)
42-3 (OM RAJESH KAUSHIK,9.4)
44-4 (SPARASH,10.5)
60-5 (NISHKA ONKAR SHARMA,14.0)
86-6 (DIKSHANT RAO,17.0)
87-7 (YASH,17.2)
87-8 (KUNAL SUNIL GUPTA,17.4)
93-9 (,18.3)
93-10 (SAARTHAK SUKDEV CHAUDHARY,18.4)

Commentary

KRISHNA SHARMA XI Commentary (Inngs - 2)
SPARAH XI Commentary (Inngs - 1)
KRISHNA SHARMA XI
SPARAH XI
ANMOL GURVINDER SINGH
ARYAN
AYAAN SUMIT CHADHA
ADITYA
SHAURYA ONKAR SHARMA
NAVDEEP
SAKSHAM GUPTA
SHIVAM
PALAK
KRISHNA SHARMA
JOGINDER SINGH
SUKAND
KRISHNA SHARMA XI
SPARAH XI
KRISHNA SHARMA - JOGINDER SINGH
KRISHNA SHARMA - NAVDEEP
JOGINDER SINGH - KRISHNA SHARMA
JOGINDER SINGH - SUKAND
JOGINDER SINGH - PALAK
SUKAND - JOGINDER SINGH
NAVDEEP - KRISHNA SHARMA
SAKSHAM GUPTA - KRISHNA SHARMA
SHIVAM - JOGINDER SINGH
PALAK - JOGINDER SINGH
Ball : 95
Run : 75