VSK Churu v/s Royal VBM Sons
Venue : Barkatullah khan stadium Jodhpur
VSK Churu
56/10
( 12.1 )
Ex. Run : 11
31
Dec, 2017 08:22 AM
toss
Royal VBM Sons ( Bat )
Royal VBM Sons
150/6
( 20.0 )
Ex. Run : 23
Match Info

Summary

VSK Churu Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
29-1 (Manish,4.3)
38-2 (Mukesh,5.5)
41-3 (Lalit,6.4)
50-4 (Prasant,8.1)
50-5 (Sunil,8.2)
52-6 (Pawan,9.0)
55-7 (Parveen,10.4)
56-8 (Dipeek,11.2)
56-9 (Anurag,11.5)
56-10 (Pramod,12.1)
Royal VBM Sons Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
30-1 (Phoolchand,3.5)
67-2 (Abhishek II,9.2)
78-3 (Champalal,10.4)
105-4 (Ravi J,15.0)
129-5 (Savai,18.2)
135-6 (Ram,19.1)

Commentary

VSK Churu Commentary (Inngs - 2)
Royal VBM Sons Commentary (Inngs - 1)
VSK Churu
Royal VBM Sons
Ramprasad
Avinash
Sunil
Manish
Mukesh
Lalit
Prasant
Pawan
Parveen
Pramod
Dipeek
Anurag
Purushottam
VSK Churu
Royal VBM Sons
Sunil suthar - Mukesh suthar
Sunil suthar - Prasant suthar
Sunil suthar - Lalit suthar
Sunil suthar - Pawan suthar
Sunil suthar - Manish suthar
Mukesh suthar - Sunil suthar
Prasant suthar - Sunil suthar
Lalit suthar - Sunil suthar
Dipeek suthar - Pramod suthar
Pramod suthar - Dipeek suthar
Pramod suthar - Parveen suthar
Pramod suthar - Purushottam suthar
Pawan suthar - Parveen suthar
Manish suthar - Sunil suthar
Parveen suthar - Pramod suthar
Parveen suthar - Pawan suthar
Purushottam suthar - Pramod suthar
Anurag suthar - Pramod suthar
Ball : 73
Run : 45