Vishwakarma Enterprises Club v/s VSK Churu
Venue : Barkatullah khan stadium Jodhpur
Vishwakarma Enterprises Club
88/6
( 17.0 )
Ex. Run : 7
29
Dec, 2017 08:04 AM
toss
VSK Churu ( Bowl )
VSK Churu
89/2
( 11.3 )
Ex. Run : 10
Match Info

Summary

Vishwakarma Enterprises Club Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
29-1 (Ramkuvar,4.3)
51-2 (Mahesh,9.5)
51-3 (Dilip,10.0)
65-4 (Suraj,13.0)
76-5 (Rakesh,15.1)
80-6 (Manakacadam,15.5)
VSK Churu Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
16-1 (Sunil,3.0)
58-2 (Manish,7.2)

Commentary

Vishwakarma Enterprises Club Commentary (Inngs - 1)
VSK Churu Commentary (Inngs - 2)
Vishwakarma Enterprises Club
VSK Churu
Prakash
Suresh
Hemant
Narendra
Satish
Sagar
Kuldeep
Rameshwar
Suraj
Ramkuvar
Mahesh
Dilip
Manakacadam
Rakesh
Jay prakash
Rohit
Vishwakarma Enterprises Club
VSK Churu
Jay prakash suthar - Rohit suthar
Jay prakash suthar - Manakacadam suthar
Rakesh suthar - Manakacadam suthar
Rohit suthar - Jay prakash suthar
Ramkuvar suthar - Suraj suthar
Dilip suthar - Suraj suthar
Suraj suthar - Ramkuvar suthar
Suraj suthar - Mahesh suthar
Suraj suthar - Manakacadam suthar
Mahesh suthar - Suraj suthar
Manakacadam suthar - Jay prakash suthar
Manakacadam suthar - Rakesh suthar
Manakacadam suthar - Suraj suthar
Ball : 102
Run : 81