V.K.C.Churu v/s Vishwakarma Star Pune
Venue : Barkatullah khan stadium jodhpur
V.K.C.Churu
161/10
( 20.0 )
Ex. Run : 18
26
Dec, 2017 02:20 AM
toss
Vishwakarma Star Pune ( Bowl )
Vishwakarma Star Pune
139/9
( 20.0 )
Ex. Run : 17
Match Info

Summary

V.K.C.Churu Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
89-1 (Sunil ,9.0)
123-2 (Lalit,11.2)
127-3 (Ram parsad ,12.3)
131-4 (Pawan ,14.0)
138-5 (Mukesh ,15.0)
142-6 (Prmod ,16.0)
144-7 (Parsant ,16.1)
154-8 (Manish ,17.5)
155-9 (Dipak ,18.0)
161-10 (Parshotam ,20.0)
Vishwakarma Star Pune Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (SS,1.1)
18-2 (KS,3.0)
50-3 (Os,7.2)
50-4 (Ls,7.3)
70-5 (Ps,10.3)
70-6 (Js,10.4)
70-7 (Hs,10.5)
123-8 (Ns,17.1)
139-9 (Gs,19.1)

Commentary

V.K.C.Churu Commentary (Inngs - 1)
Vishwakarma Star Pune Commentary (Inngs - 2)
V.K.C.Churu
Vishwakarma Star Pune
Anurag
Mukesh
Sunil
Lalit
Ram parsad
Pawan
Prmod
Parsant
Manish
Parvin
Dipak
Parshotam
V.K.C.Churu
Vishwakarma Star Pune
Sunil jangid - Mukesh jangid
Mukesh jangid - Sunil jangid
Mukesh jangid - Lalit jangid
Mukesh jangid - Prmod jangid
Mukesh jangid - Ram parsad jangid
Mukesh jangid - Pawan jangid
Lalit jangid - Mukesh jangid
Prmod jangid - Mukesh jangid
Prmod jangid - Parsant jangid
Parvin jangid - Parshotam jangid
Parvin jangid - Manish jangid
Parshotam jangid - Parvin jangid
Ram parsad jangid - Mukesh jangid
Dipak jangid - Parvin jangid
Manish jangid - Parvin jangid
Pawan jangid - Mukesh jangid
Parsant jangid - Prmod jangid
Parsant jangid - Manish jangid
Ball : 120
Run : 143