Jodhpur High Court v/s Udaipur Eleven
Venue : G.L.O AJMER
Jodhpur High Court
167/10
( 19.3 )
Ex. Run : 11
11
Nov, 2017 08:46 AM
toss
Udaipur Eleven ( Bat )
Udaipur Eleven
172/5
( 20.0 )
Ex. Run : 6
Match Info

Summary

Jodhpur High Court Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
29-1 (Vijay B,4.4)
83-2 (Abhimanyu,11.1)
103-3 (Pallav,13.5)
109-4 (Arvind,14.2)
116-5 (Umar ,15.1)
130-6 (Ajay V,16.2)
136-7 (Rahul,16.5)
138-8 (Jitendra,17.1)
167-9 (Yasin,19.2)
167-10 (Kailash,19.3)
Udaipur Eleven Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
23-1 (Jitendra j,3.5)
107-2 (Chetan C,13.0)
124-3 (Gaurav C,15.0)
148-4 (Sanjay C,17.4)
166-5 (Vinod G,19.2)

Commentary

Jodhpur High Court Commentary (Inngs - 2)
Udaipur Eleven Commentary (Inngs - 1)
Jodhpur High Court
Udaipur Eleven
Shailesh
Vijay B
Abhimanyu
Arvind
Pallav
Jitendra
Umar
Ajay V
Rahul
Yasin
Kailash
Vijay C
Jodhpur High Court
Udaipur Eleven
Vijay Bhati - Abhimanyu
Ajay Vyas - Jitendra
Arvind - Jitendra
Arvind - Pallav
Arvind - Abhimanyu
Jitendra - Ajay Vyas
Jitendra - Arvind
Jitendra - Kailash
Jitendra - Umar
Kailash - Vijay Chaudhary
Kailash - Jitendra
Kailash - Ysin
Umar - Jitendra
Pallav - Arvind
Abhimanyu - Vijay Bhati
Abhimanyu - Arvind
Rahul - Jitendra
Ysin - Kailash
Ball : 117
Run : 156