Daredevils Dabbang v/s Lohiya Laddha Panthers
Venue : Barkatullah Stadium Jodhpur
Daredevils Dabbang
76/9
( 14.0 )
Ex. Run : 9
16
Sep, 2017 08:45 AM
toss
Daredevils Dabbang ( Bat )
Lohiya Laddha Panthers
77/5
( 13.4 )
Ex. Run : 11
Match Info

Summary

Daredevils Dabbang Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
30-1 (Kartik Soni,5.0)
37-2 (Mahesh Rathi,6.3)
43-3 (Pankaj Mundra,8.1)
49-4 (Arpit Modi,9.3)
49-5 (Shivam Vaidya,9.4)
57-6 (Arpit Laddha,10.3)
58-6 (Rishabh Lohiya,10.4)
66-7 (Puneet Vaidya,11.4)
69-8 (Sourabh Mundra,12.3)
69-9 (Rahul Rathi,12.5)
Lohiya Laddha Panthers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
10-1 (Rajul Laddha,2.0)
17-2 (Santosh Lohiya,4.3)
18-3 (Udhav Mutha,5.0)
37-4 (Saurabh Phophalia,8.1)
54-5 (Jitendra Machher,10.0)

Commentary

Daredevils Dabbang Commentary (Inngs - 1)
Lohiya Laddha Panthers Commentary (Inngs - 2)
Daredevils Dabbang
Lohiya Laddha Panthers
Dinesh Mundra
Keshav Dhoot
Rinkesh Lohiya
Kartik Soni
Mahesh Rathi
Pankaj Mundra
Arpit Modi
Shivam Vaidya
Arpit Laddha
Rishabh Lohiya
Puneet Vaidya
Sourabh Mundra
Rahul Rathi
Daredevils Dabbang
Lohiya Laddha Panthers
Mahesh Rathi - Kartik Soni
Mahesh Rathi - Pankaj Mundra
Rishabh Lohiya - Arpit Laddha
Arpit Laddha - Rishabh Lohiya
Arpit Laddha - Puneet Vaidya
Arpit Laddha - Rahul Rathi
Arpit Laddha - Sourabh Mundra
Arpit Modi - Pankaj Mundra
Arpit Modi - Shivam Vaidya
Kartik Soni - Mahesh Rathi
Pankaj Mundra - Mahesh Rathi
Pankaj Mundra - Arpit Modi
Puneet Vaidya - Arpit Laddha
Rahul Rathi - Arpit Laddha
Shivam Vaidya - Arpit Laddha
Shivam Vaidya - Arpit Modi
Sourabh Mundra - Arpit Laddha
Ball : 84
Run : 67